Diskurzuselemzés
2011. október 03. hétfő, 12:21

szerkesztés alatt!!!

 

Tracy, Karen – Mirivel, Julien C.2009: Discourse Analysis: The Practice and Practical Value of Taping, Transcribing, and Analyzing Talk. In Frey, Lawrence R. – Cissna, Kenneth N. (eds.): Routledge Handbook of Applied Communication Research. New York: Routledge. 153−178.

Glózer Rita: A diskurzuselemzés módja és értelme. Szabadbölcsészet. http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index.php?option=com_tanelem&id_tanelem=841&tip=0

Jakusné Harnus Éva 2002: A nyomtatott sajtó hírei a diskurzuselemzés szemszögéből. A diskurzuselemzés alkalmazása a nyomtatott sajtó kutatásában. In: Magyar Nyelvőr 2002. 126/2. 142–156.

Chouliaraki, Lilie–Fairclough, Norman 1999. Discourse in Late Modernity. Rethinking Critical Discourse Analysis. Edinburgh University Press.

Eysenck, Michael W.–Keane, Mark T. 1997. Kognitív pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Grice, Paul 1997. A társalgás logikája. In: Pléh Csaba–Síklaki István–Terestyéni Tamás szerk.: Nyelv – kommunikáció – cselekvés. Osiris Kiadó, Budapest. 213–27.

Kiefer Ferenc 2000. Jelentéselmélet. Corvina, Budapest.

Pléh Csaba 1986. A történetszerkezet és az emlékezeti sémák. Akadémiai Kiadó, Budapest.

Szende Tamás 1996. A jelentés alapvonalai. Corvinus Kiadó.

Van Dijk, Teun A. 1988. News as Discourse. Lawrence Erlbaum Associates Inc.

Johannes Angermüller, Katharina Bunzmann, Martin Nonhoff (Hg.): Diskursanalyse: Theorien, Methoden, Anwendungen. Hamburg 2001.

Klaus-Michael Bogdal: Historische Diskursanalyse der Literatur. Theorie, Arbeitsfelder, Analysen. Vermittlung, Opladen 1999.

Rainer Diaz-Bone: Probleme und Strategien der Operationalisierung des Diskursmodells im Anschluss an Michel Foucault. In: Hannelore Bublitz u. a. (Hrsg.): Das Wuchern der Diskurse. Campus, Frankfurt am Main 1999: S. 119–135.

Andrea D. Bührmann, Rainer Diaz-Bone, Encarnación Guitérrez Rodriguez, Gavin Kendall, Werner Schneider & Francisco J. Tirado (Eds.): Diskursanalyse in den Sozialwissenschaften. (= Special Issue von HSR Vol. 33, 2008, Nr. 1).

Robert Feustel, Maximilian Schochow (Hg.): Zwischen Sprachspiel und Methode. Perspektiven der Diskursanalyse. Bielefeld 2010. ISBN 978-3-8376-1429-9

Michel Foucault: Die Archäologie des Wissens. Frankfurt am Main 1973.

Michel Foucault: Die Ordnung des Diskurses. 6. Auflage, Frankfurt am Main 2001.

Clemens Kammler: Historische Diskursanalyse (Michel Foucault). In: Klaus-Michael Bogdal (Hg.): Neue Literaturtheorien. Eine Einführung. Opladen 1990: S. 31–55.

Siegfried Jäger: Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung. 4. Auflage, Unrast, Münster 2004, ISBN 3-89771-732-8.

Reiner Keller: Diskursforschung. Eine Einführung für SozialwissenschaftlerInnen. 3. Auflage, Wiesbaden 2007, ISBN 3-8100-3789-3.

Reiner Keller: Wissenssoziologische Diskursanalyse – Grundlegung eines Forschungsprogramms. 2. Auflage, Wiesbaden 2008.

Reiner Keller, Andreas Hirseland, Werner Schneider, Willy Viehöver (Hg.): Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse. Bd. 1: Theorien und Methoden. 2. Auflage. Wiesbaden 2007; Bd. 2: Forschungspraxis. 3. Auflage. Wiesbaden 2008.

Reiner Keller, Andreas Hirseland, Werner Schneider, Willy Viehöver (Hg.): Die diskursive Konstruktion von Wirklichkeit. Zum Verhältnis von Wissenssoziologie und Diskursforschung. Konstanz 2005.

Antje Langer, Daniel Wrana: Diskursanalyse und Diskursforschung. In: Barbara Friebertshäuser, Antje Langer, Annedore Prengel (Hg.): Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. München 2010, 3. erw. Aufl., S. 335-349

Achim Landwehr: Geschichte des Sagbaren: Einführung in die historische Diskursanalyse, Tübingen: ed. diskord, 2001.

Philipp Sarasin: Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse. Frankfurt am Main 2003.

Peter Ullrich: Diskursanalyse, Diskursforschung, Diskurstheorie. Ein- und Überblick. In: Ulrike Freikamp, Matthias Leanza, Janne Mende, Stefan Müller, Peter Ullrich, Heinz-Jürgen Voss (Hg.): Kritik mit Methode? Forschungsmethoden und Gesellschaftskritik, Berlin 2008: S. 19-32. PDF, 1.15 MB.

Ingo Warnke, Jürgen Spitzmüller (Hg.): Methoden der Diskurslinguistik. Sprachwissenschaftliche Zugänge zur transtextuellen Ebene. Berlin [u. a.] 2008.

Simone Winko: Diskursanalyse, Diskursgeschichte, In: Heinz Ludwig Arnold, Heinrich Detering (Hg.): Grundzüge der Literaturwissenschaft, München 1996, S. 463-478.

Bourdieu, Pierre 1987: A politikai mező. Valóság, 1., 110-115.

Carver, Terell 2004: Diskurzuselemzés és a „nyelvi fordulat". Politikatudományi Szemle, 4, 143−148. Online.

Csigó, Péter 1998: A gazdasági stabilizációs diskurzus. Szociológiai Szemle, 3., 121-151.

Foucault, Michel 1998 [1971]: A diskurzus rendje. In: Foucault, Michel: A fantasztikus könyvtár. Vál. és ford. Romhányi Török Gábor. Budapest, Pallas Stúdió - Attraktor Kft., 50-74.

Foucault, Michel 1999-2001: A szexualitás története. 1-3. Ford. Ádám Péter és mások, Budapest, Atlantisz.

Foucault, Michel 2000a: A tudományok archeológiájáról (ford. Sutyák Tibor) In: Foucault, Michel: Nyelv a végtelenhez. Tanulmányok, előadások, beszélgetések. Szerk. Sutyák Tibor, Debrecen, Latin Betűk Alapítvány, 169-199.

Foucault, Michel 2000b: Mi a szerző? (ford. Erős Ferenc és Kicsák Lóránt) In: Foucault, Michel: Nyelv a végtelenhez. Tanulmányok, előadások, beszélgetések. Szerk. Sutyák Tibor, Debrecen, Latin Betűk Alapítvány, 119-145.

Foucault, Michel 2001 [1969]: A tudás archeológiája. Ford. Perczel István, Budapest, Atlantisz.

Foucault, Michel 2004: A bolondság története a klasszicizmus korában. Dord. Sujtó László, Budapest, Atlantisz Kiadó.

Geertz, Clifford 1994: Mély játék: Jegyzetek a bali kakasviadalról (ford. Lovász Irén). In: uő: Az értelmezés hatalma. Budapest, Századvég Kiadó, 126-169.

Heller, Mária - Némedi, Dénes - Rényi, Ágnes 1990a: Népesedési viták, 1963-1986. Századvég, 2., 69-105.

Heller, Mária - Némedi, Dénes - Rényi, Ágnes 1990b: Népesedési viták Magyarországon, 1960-1986. In: Népesedési viták Magyarországon, 1960-1986. A KSH Népességtudományi Kutató Intézet tudományos vitaülése. Budapest, KSH Népességtudományi Kutató Intézet, 13-125.

Kiss, Balázs 1995: Michel Foucault és a szimbolizáció. In: Kapitány, Ágnes - Kapitány, Gábor (szerk.): Jelbeszéd az életünk. A szimbolizáció története és kutatásának módszerei. Budapest, Osiris-Századvég Kiadó, 289-300.

Kuczi, Tibor - Becskeházi, Attila 1992: Valóság '70. Budapest, Scientia Humana.

Szabó, Márton 1998: A politikai szemantika lehetőségei. A társadalomtudományok nyelvi-konstrukciós fordulata és a politológia. In: Szabó Márton: Diszkurzív térben. Tanulmányok a politika nyelvéről és a politikai tudásról. Budapest, Scientia Humana, 280-309.

MTA Politikai Tudományok Intézete Politikai Diskurzuskutató Központ

Garaczi Imre: Diskurzus és retorika Homérosztól Foucault-ig

Vilém Flusser: A technikai képek univerzuma felé. http://www.artpool.hu/Flusser/Univerzum/10.html

Johannes Angermüller: Nach dem Strukturalismus. Theoriediskurs und intellektuelles Feld in Frankreich. Bielefeld 2007, ISBN 978-3-89942-810-0

Roland Barthes, Leçon/Lektion. Antrittsvorlesung im Collège de France [1977], Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1980

Hannelore Bublitz: Diskurs, Bielefeld: transcript 2003

Holger Burckhart et al. (Hrsg.): Die Idee des Diskurses. Interdisziplinäre Annäherungen, Schwaben: Markt 2000

Anna Duszak, Juliane House, Łukasz Kumięga: Globalization, Discourse, Media. In a Critical Perspective / Globalisierung, Diskurse, Medien: eine kritische Perspektive. Warsaw University Press, r. 2010.

Michel Foucault: Die Ordnung des Diskurses [1972; dt. 1974], Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch, 1991.

Michel Foucault: Archäologie des Wissens [1969], Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1981

Manfred Frank: Was ist ein 'Diskurs'? Zur 'Archäologie' Michel Foucaults, in: ders., Das Sagbare und das Unsagbare: Studien zur deutsch-französischen Hermeneutik und Texttheorie, Frankfurt a.M.: Suhrkamp (stw 317) 1980, 1989, S. 408-426

Jürgen Gerhards: Dimensionen und Strategien öffentlicher Diskurse, Journal für Sozialforschung 1992, Nr. 32, S. 307-318

Jürgen Habermas: Theorie des kommunikativen Handelns (Bd. 1: Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung; Bd. 2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft), Frankfurt a.M. 1981, ISBN 3-518-28775-3.

Siegfried Jäger: Kritische Diskursanalyse: Eine Einführung, Münster: Unrast 2004 (4. Auflage), ISBN 3-89771-732-8

Reiner Keller: Wissenssoziologische Diskursanalyse. Grundlegung eines Forschungsprogramms. Wiesbaden: VS-Verlag 2005

Reiner Keller: Diskursforschung. Eine Einführung für SozialwissenschaftlerInnen. 3. aktualisierte Auflage. Wiesbaden: VS-Verlag 2007

Reiner Keller/Andreas Hirseland/Werner Schneider/Willy Viehöver (Hrsg.): Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse. Bd. 1: Theorien und Methoden. 2. aktualisierte und erweiterte Auflage. Wiesbaden: VS-Verlag 2006

Reiner Keller/Andreas Hirseland/Werner Schneider/Willy Viehöver (Hrsg.): Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse. Bd. 2: Forschungspraxis. 2. Auflage. Wiesbaden: VS-Verlag 2005

Reiner Keller/Andreas Hirseland/Werner Schneider/Willy Viehöver (Hrsg.): Die diskursive Konstruktion von Wirklichkeit. Zum Verhältnis von Wissenssoziologie und Diskursforschung Konstanz: UVK 2005

Jürgen Link: Elementare Literatur und generative Diskursanalyse, München: Fink 1983, ISBN 3-7705-2142-0

Jürgen Link: Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe. Eine programmierte Einführung auf strukturalistischer Basis, München: Fink 1993, ISBN 3-7705-1725-3

Ryszard Lipczuk, Dorota Misiek, Jürgen Schiewe & Werner Westphal (Hrsg.): Diskurslinguistik – Systemlinguistik. Theorien – Texte – Fallstudien, Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2010, ISBN=978-3-8300-4863-3

Jean-François Lyotard: Der Widerstreit, Fink, München 1989, ISBN 3-77052-599-X

Jean-François Lyotard: Das postmoderne Wissen, (Hg. von Peter Engelmann), Wien 2006 (Passagen Verlag) – 5. unveränderte Auflage, frz. Originalausgabe von 1979 La condition postmoderne, ISBN 3-85165-683-0

Jürgen Spitzmüller: Metasprachdiskurse. Einstellungen zu Anglizismen und ihre wissenschaftliche Rezeption, Berlin: de Gruyter 2005.

Slavoj Žižek, Jenseits der Diskursanalyse, in: Oliver Marchart (Hg.), Das Undarstellbare der Politik. Zur Hegemonietheorie Ernesto Laclaus, Wien: Turia+Kant 1998, 123-131.

Blommaert, J. (2005). Discourse. Cambridge: Cambridge University Press.

Brown, G., and George Yule (1983). Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Carter, R. (1997). Investigating English Discourse. London: Routledge.

Gee, J. P. (2005). An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method. London: Routledge.

Deese, James. Thought into Speech: The Psychology og a Language.Century Psychology Series. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1984.

Halliday, M.A.K., and Greaves, W.S. (2008). Intonation in the Grammar of English, London, Equinox.

Halliday, M.A.K., and C.M.I.M. Matthiessen (2004). An introduction to functional grammar, 3d ed. London, Arnold

Harris, Zellig S. (1952a). "Culture and Style in Extended Discourse". Selected Papers from the 29th International Congress of Americanists (New York, 1949), vol.III: Indian Tribes of Aboriginal America ed. by Sol Tax & Melville J[oyce] Herskovits, 210-215. New York: Cooper Square Publishers. (Repr., New York: Cooper Press, 1967. Paper repr. in 1970a, pp. 373–389.) [Proposes a method for analyzing extended discourse, with example analyses from Hidatsa, a Siouan language spoken in North Dakota.]

Harris, Zellig S. (1952b.) "Discourse Analysis". Language 28:1.1-30. (Repr. in The Structure of Language: Readings in the philosophy of language ed. by Jerry A[lan] Fodor & Jerrold J[acob] Katz, pp. 355–383. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1964, and also in Harris 1970a, pp. 313–348 as well as in 1981, pp. 107–142.) French translation "Analyse du discours". Langages (1969) 13.8-45. German translation by Peter Eisenberg, "Textanalyse". Beschreibungsmethoden des amerikanischen Strakturalismus ed. by Elisabeth Bense, Peter Eisenberg & Hartmut Haberland, 261-298. München: Max Hueber. [Presents a method for the analysis of connected speech or writing.]

Harris, Zellig S. 1952c. "Discourse Analysis: A sample text". Language 28:4.474-494. (Repr. in 1970a, pp. 349–379.)

Harris, Zellig S. (1954.) "Distributional Structure". Word 10:2/3.146-162. (Also in Linguistics Today: Published on the occasion of the Columbia University Bicentennial ed. by Andre Martinet & Uriel Weinreich, 26-42. New York: Linguistic Circle of New York, 1954. Repr. in The Structure of Language: Readings in the philosophy of language ed. by Jerry A[lan] Fodor & Jerrold J[acob] Katz, 33-49. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1964, and also in Harris 1970.775-794, and 1981.3-22.) French translation "La structure distributionnelle,". Analyse distributionnelle et structurale ed. by Jean Dubois & Françoise Dubois-Charlier (=Langages, No.20), 14-34. Paris: Didier / Larousse.

Harris, Zellig S. (1963.) Discourse Analysis Reprints. (= Papers on Formal Linguistics, 2.) The Hague: Mouton, 73 pp. [Combines Transformations and Discourse Analysis Papers 3a, 3b, and 3c. 1957, Philadelphia: University of Pennsylvania. ]

Harris, Zellig S. (1968.) Mathematical Structures of Language. (=Interscience Tracts in Pure and Applied Mathematics, 21.) New York: Interscience Publishers John Wiley & Sons). French translation Structures mathématiques du langage. Transl. by Catherine Fuchs. (=Monographies de Linguistique mathématique, 3.) Paris: Dunod, 248 pp.

Harris, Zellig S. (1970.) Papers in Structural and Transformational Linguistics. Dordrecht/ Holland: D. Reidel., x, 850 pp. [Collection of 37 papers originally published 1940-1969.]

Harris, Zellig S. (1981.) Papers on Syntax. Ed. by Henry Hiż. (=Synthese Language Library, 14.) Dordrecht/Holland: D. Reidel, vii, 479 pp.]

Harris, Zellig S. (1982.) "Discourse and Sublanguage". Sublanguage: Studies of language in restricted semantic domains ed. by Richard Kittredge & John Lehrberger, 231-236. Berlin: Walter de Gruyter.

Harris, Zellig S. (1985.) "On Grammars of Science". Linguistics and Philosophy: Essays in honor of Rulon S. Wells ed. by Adam Makkai & Alan K. Melby (=Current Issues in Linguistic Theory, 42), 139-148. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.

Harris, Zellig S. (1988a) Language and Information. (=Bampton Lectures in America, 28.) New York: Columbia University Press, ix, 120 pp.

Harris, Zellig S. 1988b. (Together with Paul Mattick, Jr.) "Scientific Sublanguages and the Prospects for a Global Language of Science". Annals of the American Association of Philosophy and Social Sciences No.495.73-83.

Harris, Zellig S. (1989.) (Together with Michael Gottfried, Thomas Ryckman, Paul Mattick, Jr., Anne Daladier, Tzvee N. Harris & Suzanna Harris.) The Form of Information in Science: Analysis of an immunology sublanguage. Preface by Hilary Putnam. (=Boston Studies in the Philosophy of, Science, 104.) Dordrecht/Holland & Boston: Kluwer Academic Publishers, xvii, 590 pp.

Harris, Zellig S. (1991.) A Theory of Language and Information: A mathematical approach. Oxford & New York: Clarendon Press, xii, 428 pp.; illustr.

Jaworski, A. and Coupland, N. (eds). (1999). The Discourse Reader. London: Routledge.

Johnstone, B. (2002). Discourse analysis. Oxford: Blackwell.

Kittredge, Richard & John Lehrberger. (1982.) Sublanguage: Studies of language in restricted semantic domains. Berlin: Walter de Gruyter.

Loriot, James and Barbara E. Hollenbach. 1970. "Shipibo paragraph structure." Foundations of Language 6: 43-66. The seminal work reported as having been admitted by Longacre and Pike. See link below from Longacre's student Daniel L. Everett.

Longacre, R.E. (1996). The grammar of discourse. New York: Plenum Press.

Miscoiu, S., Craciun O., Colopelnic, N. (2008). Radicalism, Populism, Interventionism. Three Approaches Based on Discourse Theory. Cluj-Napoca: Efes.

Renkema, J. (2004). Introduction to discourse studies. Amsterdam: Benjamins.

Sager, Naomi & Ngô Thanh Nhàn. (2002.) "The computability of strings, transformations, and sublanguage". The Legacy of Zellig Harris: Language and information into the 21st Century, Vol. 2: Computability of language and computer applications, ed. by Bruce Nevin, John Benjamins, pp. 79–120.

Schiffrin, D., Deborah Tannen, & Hamilton, H. E. (eds.). (2001). Handbook of Discourse Analysis. Oxford: Blackwell.

Stubbs, M. (1983). Discourse Analysis: The sociolinguistic analysis of natural language. Oxford: Blackwell

Teun A. van Dijk, (ed). (1997). Discourse Studies. 2 vols. London: Sage.

Potter, J, Wetherall, M. (1987). Discourse and Social Psychology: Beyond attitudes and behaviour. London: SAGE.

 

 

 

Keresés

Google-ajánlat