Generációk nyelve tanulmánykötet
2016. február 24. szerda, 20:49

Hamarosan megjelenik az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének 2014. novemberi konferenciájának tanulmánykötete.

 

Adatok:

Generációk nyelve. Tanulmánykötet

Szerkesztette: Balázs Géza és Veszelszki Ágnes

ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Inter Nonprofit Kft. – MSZT, Budapest, 2016.

 

Borítótervező dokumentumszerkesztő hallgatóknak:

Képek (dropbox)

A borítón szerepeljen a szerkesztők neve (szerkesztők, nem szerzők), a kötet címe, a tanszék neve, a kiadók, a kiadás helye és éve.

Olyan borítót tervezzenek, amilyen borítóval rendelkező könyvet szívesen kézbe vennének.

Határidő: 2016. március 3. 15 óra, illetve 16.30

E-mailben, jpg formátumban, a fájlnév a készítő neve legyen: veszelszki.agnes[kukac]gmail.com

 

 

A tervezett, még nem végleges elrendezés:

 

ÁTTEKINTÉSEK ÉS KITEKINTÉSEK

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor
A generációs különbségek szocioszemiotikai elemzéséhez

Balázs Géza
Változások, váltások kora. Nemzedék-, kultúra- és nyelvváltás

Nyomárkay István
Nemzedékek és udvariasság

 

NEMZEDÉK-ELEMZÉSEK

V. Rada Roberta
Generációk a diskurzusban

Krepsz Valéria – Gósy Mária
A hangzásidő és a megakadásjelenségek hatása az életkorbecslésre

Fejes Anna
Mondatészlelés az életkorok függvényében

Markó Alexandra
Generációs kérdés-e a hangsúlyozás?

Dér Csilla Ilona
Tompító diskurzusjelölők használata az életkor függvényében spontán társalgásokban

 

A FIATALOK NYELVE, IFJÚSÁGI NYELV

T. Somogyi Magda
Szókincsbővítés az ifjúsági nyelvben, avagy a halhatatlan nyelvújítás

Balogh Judit
Ifjak nyelve

Minya Károly
Spontán neologizmusok a diákok nyelvhasználatában

Daróczi Ildikó
Új lexémák a generációk nyelvhasználatának tükrében a szelfi szó példáján

Balogh Andrea
Gamergenerációk

Fábián Beáta
Kárpátaljai fiatalok internetes kommunikációjának sajátosságai „írott beszélt nyelvi" szövegek alapján

Bartha Krisztina
A mentális lexikon hatása a beszédfolyamatokra kétnyelvű gyermekeknél

Gonda Zsuzsa
Az olvasási mintázat alakulása a generációk tükrében

Nagy-Varga Zsolt
Szóbeliségre utaló elemek középiskolás diákok dolgozataiban

Laczkó Mária
Középiskolai tanulók nyelvhasználata jegyzeteik tükrében

 

A KÖZÉPKORÚAK NYELVE

Szabó P. Katalin
A 21–35 és a 36–45 éves korosztály közötti generációs különbségek a nyelvi előítéletekben

 

GERONTOLEKTUS, AZ IDŐSEK NYELVE
Bartha Csilla – Hámori Ágnes – Huppert Anna
Az öregség/idősség és kor konstruálása és prezentációi. Szociolingvisztikai és diskurzuselemzési alapvetések és gyakorlati elemzések

Bóna Judit
Különböző életkorú idősek beszédének temporális sajátosságai

Veszelszki Ágnes
Intergenerációs különbségek a digitális kommunikációban. Esettanulmány 65 év feletti nyelvhasználókkal

 

INTERGENERÁCIÓS KOMMUNIKÁCIÓ

Bácsi Enikő
Életkor-specifikus nyelvhasználat a szókincs szempontjából

Komlósiné Knipf Erzsébet
Az intergenerációs bilingvális beszédmód jellegzetességei

Domonkosi Ágnes – Kuna Ágnes
„Hanyadikra tetszik menni?" A kor szerepe a tetszikelés használatában

Constantinovits Milán
A tanár-diák kommunikáció digilektusból eredő sajátosságai

 

GENERÁCIÓK ÉS NYELVI VÁLTOZÁS
W. Somogyi Judit
Életkori nyelvi jellemzők történeti megközelítésben

Horváth László
Nemzedékek spontán beszéde etimológiai megközelítésben

Brdar Mario – Brdar-Szabó Rita – Kugler Nóra
A többség -ék jeles kifejezésének nyelvváltozási folyamata

Békési Imre
A változásban az állandó

Raátz Judit
Nevek és korok

Már Orsolya
Generációk és nevek

Gréczi-Zsoldos Enikő
Egy palóc település, Karancslapujtő generációinak nyelvhasználata a 21. század elején

Pelczéder Katalin
Az életkor és a nyelvhasználat összefüggései a Veszprém megyei regionális köznyelvi kutatás eredményei alapján

 

ISKOLAI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TOVÁBBI KAPCSOLÓDÓ TÉMAKÖRÖK
Major Hajnalka
Retorika és szövegalkotás

Lózsi Tamás
A Facebook retorikája

Somos Júlia
Fejleszti-e a tantermi kommunikáció a pragmatikai kompetenciát? Direktívumok az osztályteremben

Nagy Julianna
Irodalomértés/irodalomkérdés a gimnazisták körében

Magyari Sára
Légy fegyelmezett! A fegyelem iskolai képe

Nagy L. János
A hiteles szöveg, avagy a szöveg hitelessége. Generációk és kiadási normák

Fenyvesi Judit
Az álhírek innovációja az idő és a technológia változásával

 

 

Az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában című konferenciasorozata:

2007. Szöveg, szövegtípus, nyelvtan
2008. Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban
2010. Nyelv és kultúra, kulturális nyelvészet
2012. A tudományok, szakmák nyelvének leírása
2014. Generációk nyelve

 

Kiadványok:

Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Szerk.: Tátrai Szilárd – Tolcsvai Nagy Gábor. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2008.
Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban. DiaGram 2008. Szerk.: Keszler Borbála – Tátrai Szilárd. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009.
Nyelv és kultúra – Kulturális nyelvészet. Szerk.: Balázs Géza – Veszelszki Ágnes. Budapest: Inter–MSZT–PRAE.HU–Palimpszeszt, 2012.
Tudomány, technolektus, terminológia. A tudományok szakmák nyelve. Szerk.: Veszelszki Ágnes – Lengyel Klára. Budapest: Éghajlat Könyvkiadó, 2014.
Generációk nyelve. Szerk.: Veszelszki Ágnes – Balázs Géza. Budapest: Inter–MSZT, 2016.

 

Keresés

Google-ajánlat