Marketolingvisztika, hirdetések nyelve, reklámnyelv. PR
2010. március 02. kedd, 13:27

Baja Sándor 2004: Marketingkalandok. Márkák a gyakorlatban Budapesttől Párizsig. Budapest: Geomédia Szakkönyvek.

Bauer András – Berács József 1998: Bevezetés a marketingbe. Budapest: Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ.

Beaizak, Mohamed 2012: Bild und Text in der Anzeigenwerbung. Eine kontrastiv-interkulturelle Studie anhand von deutschen und arabischen Werbeanzeigen. Europäische Hochschulschriften. Reihe 21: Linguistik. Bd. 375. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang. (további adatok)

Bokor József – Mészáros László 2003: A marketing elmélete és gyakorlata. Békéscsaba: Booklands 2000 Könyvkiadó Kft.

Bullinger, Hermann 1964: Ist die Fachsprache der Werbung noch zu verantworten? In: Absatzwirtschaft 7, 526–528.

Burget Lajos 2008: Retró szótár. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008.

Bußman, Hadumod (Hrsg.) 2002: Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.

Buzinkay Géza 1997: Bulvárlapok a pesti utcán. In: Budapesti Negyed. Lap a városról. V. évf. 2–3. szám, 1997. nyár-ősz.

Czinkota, Michael R. – Ronkainen, Ilkka 2006: A. International Marketing. Sixth edition. Fort Worth – Philadelphia et al.: Harcourt College Publishers.

Deli Zsuzsa 2005: Nemzetközi marketing. Budapest: Műegyetemi Kiadó.

Elek Mária é. n.: A hatáskeltés eszközei a hirdetésekben. http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=1998-05-me-Kinter-Hataskeltes [2010. 03. 15. 13:10]

Faragó László 1931: Hozzászólás a Nyugat reklám-ankétjához. In: Nyugat, 1931. 4. szám. Disputa.

Healey, Matthew 2009: Mi az a branding? Ford.: Nyuli Kinga. Budapest: Scolar Kiadó.

Hofmeister-Tóth Ágnes – Törőcsik Mária 1996: Fogyasztói magatartás. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Horváth Dóra – Mitev Ariel – Veszelszki Ágnes 2013: Egy kiállítás mémei: a mémek megosztásának és interpretálásának fogyasztói élményvilága. In: Király Éva (szerk.): „Kiterjesztett" marketing. Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola. 140−164.

Huth, Rupert – Pflaum, Dieter 1996: Einführung in die Werbelehre. Stuttgart u. a.: Kohlhammer.

Jakusné Harmos Éva 2005: A kereskedelmi és a politikai propaganda nyelvi eszközei. In: Magyar Nyelvőr, 2005. október–december 129. évfolyam 4. szám, 419–436.

Janich, Nina 2005: Werbesprache. Ein Arbeitsbuch. Narr Studienbücher. Tübingen: Günter Narr Verlag. 4. Auflage.

Kinterné Földi Katalin 1974: Reklámpszichológia. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Kiss Gábor – Pusztai Ferenc 1999: Új szavak, új jelentések 1997-ből. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Kiss Mariann 2005: Alapmarketing. Budapest: Aula Kiadó.

Kupper, Sabine 2006: Anglizismen in deutschen Werbeanzeigen. Eine empirische Studie zur stilistischen und ökonomischen Motivation von Anglizismen. Frankfurt am Main u. a.: Peter Lang.

Levitt, Theodore 1969: The Marketing Mode. New York: McGraw-Hill, 2.

Majaro, Simon 1998: A marketing alapjai. 2. kiadás. Budapest: Panem-Prentice Hall.

Minya Károly 2003: Mai magyar nyelvújítás – szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében a rendszerváltozástól az ezredfordulóig. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Minya Károly 2007: Új szavak I. Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Móricz Éva – Téglássy Tamás 1999: Kreatív tervezés a reklámban. Budapest – Tatabánya: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem – Modern Üzleti Tudományok Főiskolája.

Ogilvy, David 1992: Ogilvy a reklámról. Park Könyvkiadó, Budapest.

Papp-Váry Árpád Ferenc 2009a: A márkanevek titka. http://www.fn.hu/media_print/brand/20090225/markanevek_titka/ [megjelenés: 2009. március 3., letöltés: 2009. március 10.]

Papp-Váry Árpád 2009b: Mágikus márkázás. Beckham. Hogyan lett egy futballistából globális márka? Budapest: Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, 2009.

Róka Jolán 1998: A reklámról történeti távlatokban. In: Szathmári István (szerk.): Stilisztika és gyakorlat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 351–73.

Róka Jolán 2003: Kommunikációtan. Fejezetek a kommunikáció elméletéből és gyakorlatából. Századvég Kiadó, Bp., 2003. 62–96.

Salánki Ágnes 2001: A reklámról – ma – Magyarországon. Budapest: Eötvös Kiadó.

Schellekens, Gaby A. C.; Peeter W. J. Verlegh; Ale Smidts 2010: Language Abstraction in Word of Mouth. In: Journal of Consumer Research: August 2010. Preprint: http://journals.uchicago.edu/jcr Abstract: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-01/uocp-wtc011910.php [2010. 01. 19.]

Schwab, Victor O. 2002: Hogyan írjunk jó reklámszöveget? Rövid tanfolyam. h. n. :  Bagolyvár Könyvkiadó. Ford: Jánossy Ilona.

Síklaki István 1994: A meggyőzés pszichológiája. Scientia Humana, Budapest.

Smith, Veronica 2004: Reklámszövegek. In: MFE Hírlevél. A Magyarországi Fordítóirodák Egyesületének Időszakos kiadványa. 2004/1. http://www.mfe.hu/hirlev_2004-1.html

Sólyom Réka: Neologizmusok a mai magyar szókészletben. In: Kuna Ágnes – Veszelszki Ágnes szerk.: A 3. Félúton konferencia. linguistics.elte.hu/studies/fuk/fuk07/solyom.r_V%C1_K%C1_T.pdf

Svéhlik Csaba szerk. 2007: Marketing a 21. században. Mór: KHEOPS Automobil-Kutató Intézet.

Szabó Dániel 1997: Hirdetési kultúra a századfordulón. In: Budapesti Negyed. Lap a városról. V. évf. 2–3. szám, 1997. nyár–ősz.

Szathmári István 2004: Stilisztikai lexikon: stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve. Tinta Könyvkiadó. Budapest.

Szikszainé Nagy Irma 1998: A szövegpragmatikai adekvátságot biztosító eszközök összefonódása egy reklámszövegben. http://www.c3.hu/~magyarnyelv/98-4/szikszaine.pdf

Szikszainé Nagy Irma 2001: Az ikerszók a magyar szókincs rendszerében. In: „Magyar nyelvjárások”. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének évkönyve. XXXIX. Debrecen, 77–85.

Veszelszki Ágnes 2014: Marketolingvisztika és a marketing szaknyelve. In: Veszelszki Ágnes − Lengyel Klára (szerk.): Tudomány, technolektus, terminológia. A tudományok, szakmák nyelve. Budapest: Éghajlat Könyvkiadó. 321−328.

Veszelszki Ágnes 2016: A marketing szaknyelve – különös tekintettel a helyesírási kérdésekre. Szaknyelv és Szakfordítás 2016: 43–51.

Veszelszki Ágnes 2018: A marketing szaknyelvének terminológiai jellemzői. In: Bódi Zoltán, Katona József Álmos (szerk.): Gazdaság és szaknyelv. Tanulmányok. Budapest: L'Harmattan, Magyar Nyelvstratégiai Intézet. 68–84.

Veszelszki Ágnes 2018: Kit és mire motiválnak a motivációs üzenetek? Az online inspirációs tartalmak kommunikációs szerepe. ME.DOK: Média – Történet – Kommunikáció XIII/4. 2018/4: 41–57.

Zöldi László 2009: A bulvársajtó fejlődése. Új igények és műfajok megjelenése. Print&Publishing. 2009/117. 34–35.

Ries, Al – Ries, Laura 1999: The 22 Immutable Laws of Branding. London: Profile Books. (logóról, logotype: 128–33)

Purkiss, John – Royston-Lee, David 2010: Énmárka. Tedd magad eladhatóvá. Budapest: HVG Kiadó. [Brand You: Turn Your Unique Talents into a Winning Formula. Artesian Publishing LLP, 2009] (kapcsolati hálóról: 19, CV-ről: 168–70)

Szeles Péter 2001: A hírnév ereje. Arculatelmélet. Budapest: Alapítvány a public relations fejlesztéséért [sic].

Weber, Larry 2008: Marketing a hálón. Vállalati és közösségi honlapok, blogok. Budapest: HVG Kiadó.  [Marketing to the Social Web: How Digital Consumer Communities Build Your Business, John Wiley & Sons, 2007]

Barák Péter szerk. 2008: Arculat és identitás. Magyar arculattervezés esettanulmányokban. Budapest: Activium.

Sós Péter János 2009: Mindennapi PR-ünk. Gyakorlati public relations. h. n.: B. Swan Partners.

Papp-Váry Árpád 2009: JPÉ-marketing. Elmélet és gyakorlat józan paraszti ésszel. Budapest, Századvég.

 

 

Keresés

Google-ajánlat