Kreatív írás. Írásgyakorlatok, szövegalkotás. Tudományos szövegek írása

Aczel, Richard 2004: Hogyan írjunk esszét? Budapest: Osiris.

Barzun, Jacques 2001: Simple and Direct. A Rhetoric for Writers. Chicago: University of Chicago Press.

Barzun, Jacques – Graff, Henry F. 2002: The Modern Resarcher. 6th ed. New York: Harcourt.

Becker, Howard S. – Richards, Pamela 1986: Writing for Social Scientists. How to Start and Finish Your Thesis, Book, or Article. Chicago: University of Chicago Press.

Benkes Zsuzsa – Nagy L. János – Petőfi S. János 1996: Szövegtani kaleidoszkóp I. Antológia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Benkes Zsuzsa – Petőfi S. János 1996: Szövegtani kaleidoszkóp II. A szövegmegformáltság elemző megközelítése. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Bennett, Karen 2009: English Academic Style Manuals: A Survey. Journal of English for Academic Purposes 8, 43–54.

Bennett, Karen – Muresan, Laura-Mihaela 2016: Rhetorical Incompatibilities in Academic Writing: English versus the Romance Cultures. Synergy 12/1, 95–119.

Blaskó Ágnes / Hamp Gábor 2007: Írás 1.0. Az ötlettől a jól strukturált szövegig. Budapest: Typotex.

Eco, Umberto 2003: Hogyan írjunk szakdolgozatot? 2. kiadás. Budapest: Kairosz.

Fábián Éva 2004: A „kreatív írás” tanításának lehetőségei. Korunk, 2004. március.

Gruber, Helmut / Huemer, Birgit 2016: Studentisches Schreiben erforschen und lehren: Grundlagenforschung und ihre Umsetzung in ein Kursprogramm. ZFHE 11/2 (Mai 2016), 81–101.

Gruber, Helmut / Rheindorf, Markus / Wetschanow, Karin / Reisigl, Martin / Muntigl, Peter / Czinglar, Christine 2006: Genre, Habitus und wissenschaftliches Schreiben. Münster: LIT.

Gyurgyák János 2005: Szerzők és szerkesztők kézikönyve. Budapest: Osiris Kiadó.

Kornmeier, Martin 2011: Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht für Bachelor, Master und Dissertation. UTB. 4. Auflage. Bern − Stuttgart − Wien: Haupt Verlag.

Kruse, Otto 2000: Keine Angst vor dem leeren Blatt. Ohne Schreibblokaden durchs Studium. 8. Auflage. Frankfurt a. M.: Campus.

Luey, Beth 2002: Handbook for Academic Authors. 4rd ed. Cambridge: Cambride University Press.

Mäkeläinen, Heli 2006: Az írás kérdése az egyetemi oktatásban. Ford. Szőcs Borbála. In: Korunk, 2006. január.

Petőfi S. János – Bácsi János – Békési Imre – Benkes Zsuzsa – Vass László 1994: Szövegtan és prózaelemzés. A rövidpróza kreatív-produktív megközelítéséhez. Budapest: Trezor Kiadó. 63–257.

Raátz Judit 2008: A kreatív írás gyakorlatai. In: Anyanyelv-pedagógia, 2008/3-4.

Reich Orsolya, Wessely Anna é.n.: Esszéírás. Budapest: ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Balassi Kiadó.

Samu Ágnes 2004: Kreatív írás. Budapest: Holnap Kiadó.

Saunders, Danny (ed.) 1994: The Complete Student Handbook. Oxford: Blackwell.

Scrivener, Jim 2005: Learning Teaching. Oxford: Macmillan.

Tudományról a Korunk folyóiratban. http://korunk.org/letoltlapok/Z_NKorunk2010szeptember.pdf [2011. 11. 11.]

Turabian, Kate L. 1997: A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertation. 6th ed. Chicago: University of Chicago Press.

Veszelszki Ágnes 2015: Formális szövegek. In: Antalné Szabó Ágnes / Raátz Judit / Veszelszki Ágnes (szerk.): Mozaikok a magyar nyelvről és a nyelvhasználatról. Segédkönyv az anyanyelvi kritériumvizsgához. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 10.). Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. 108−120.

Veszelszki Ágnes 2016: Academic Writing, wissenschaftliches Schreiben, tudományos írás: Egyetemi hallgatók írásos produktumai – stilisztikai és grammatikai szempontból. In: Feld-Knapp Ilona (szerk.): Grammatik. Cathedra Magistrorum − Lehrerforschung, 3. Budapest: ELTE Eötvös József Collegium, 286−305.

Brenner, G. 1998. Kreatives Schreiben. Ein Leitfaden für die Praxis. Berlin: Cornelsen Scriptor.

Brinker, K.–Antos, G.–Heinemann, W.–Sager, S. F. (szerk.) 2000/01. Text- und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung 16.1. Berlin/New York: Walter de Gruyter (=HSK 16. 1).

Curtis, M. 1976. Theorien der künstlerischen Produktivität. Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Csatár, P.–Haase, Zs. 2011. Koherencia és kohézió – Reflexiók e két fogalom értelmezésére a német nyelv ű szakirodalom alapján. In: Dobi, E. (szerk.): A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai. Poliglott ter- minológiai és fogalmi áttekintés. Officina Textologica 16, 57–80.

Csíkszentmihályi, M. 1997. Kreativität. Wie Sie das Unmögliche schaffen und Ihre Grenzen überwinden. Stuttgart: Klett-Cotta. Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprache n: lernen, lehren, beurteilen [=KER] 2001. München: Langenscheidt.

Haase, Zs. 2017. Textlinguistik und Kreatives Schreiben. Kreative Vermittlung textlinguistischer Kenntnisse auf universitärer Ebene. In: Sata, L. (szerk.): Jahrbuch der ungarischen Germanistik. Budapest–Bonn: Gondolat Kiadói Kör, 59–79.

Hartmann, P. 1971. Texte als linguistisches Objekt. In: Ste mpel, W-D. (szerk.): Beiträge zur Textlinguistik. München: Wilhelm Fink Verlag, 9–29.

Kast, B. 1998. Fertigkeit Schreiben. München: Langenscheidt.

Kocsány, P.–Csatár, P.–Haase, Zs. 2009. Textlinguistik anders. On-line Materialien zum Studium der Textlinguistik. Manuskript.

Liebnau, U. 1995. EigenSinn: Kreatives Schreiben – Anregungen und Methoden. Frankfurt/Main: Diesterweg.

Merkelbach, V. 1993. Entwerfen, Überarbeiten, Veröffentlichen. In: Merkel- bach, V. (szerk.): Kreatives Schreiben. Braunschweig: Westermann Schulbuch Verlag, 97–112.

Schreiter, I. 2002. Schreibversuche. Kreatives Schreiben bei Lernern de s Deutschen als Fremdsprache. Themenvorschläge, Arbeitsempfehlungen und viele authentische Beispiele für phantasievolle Tex te. München: Iudicium.

Schwarz, M. 2000. Indirekte Anaphern in Texten. Studien zur domänen- gebundenen Kohärenz und Referenz im Deutschen. Linguistische Arbeiten 413, Tübingen: Niemeyer.

Schwarz -Friesel, M.–Consten, M. 2014. Einführung in die Textlinguistik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Wolfrum, J. 2010. Kreativ Schreiben. Gezielte Schreibförderung für jugendliche und erwachsene Deutschlernende (DaF/DaZ). Ismaning: Hueber Verlag.

 

 

[további ötleteket, kiegészítéseket a veszelszki.agnes --kukac--  gmail.com címre várom]
 
 
 
 
 
Módosítás dátuma: 2018. március 25. vasárnap, 16:24
 

Keresés

Google-ajánlat