Kulinarische Phraseologie
2016. július 31. vasárnap, 13:12

Präsentation und Literaturliste zu meinem Vortrag Das sprachliche Weltbild des Ungarischen, auf Grund der kulinarischen Phraseme
an der EUROPHRAS-Tagung an der Universität Trier vom 1. bis zum 3. August 2016: "Wortverbindungen im Sprachsystem und in der Sprachverwendung: theoretisch, methodisch, integrativ", Sektion "Kulinarische Phraseologie – Intra- und interlinguale Zugänge"

 

Präsentation (in PDF, ohne Animationen)

 

Literatur:

 

   • Albert, Sándor 2013: Az állandósult kifejezések néhány fordítási problémája [Übersetzungsprobleme der phraseologischen Ausdrücke]. In Bárdosi, Vilmos (Hrsg.): Reáliák a lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések [Realien von der Lexikologie bis zur Phraseologie. Interpretationen und Fragen der Übersetzung]. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 149. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 11–23.
   • Baker, Mona 1992: In Other Words. A Coursebook on Translation. London – New York: Routledge.
   • Bańczerowski, Janusz 2001: A lengyel–magyar kontrasztív szemantika kérdéseihez [Zur polnisch-ungarischen kontrastiven Semantik]. In: Gecső Tamás (Hrsg.): Kontrasztív szemantikai kutatások [Kontrastiv semantische Forschungen]. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 11. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
   • Bańczerowski, Janusz 2008: A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és nyelvhasználatban [Das sprachliche Weltbild. Das Weltbild als Metabild der Wirklichkeit in der Sprache und im Sprachgebrauch]. Budapest: Tinta.
   • Bańczerowski, Janusz 2012: A frazeológia mint az emberi világkép tükröződése [Phraseologie als Wiederspiegelung des Weltbildes]. Magyar Nyelvőr 136/4: 457–461.
   • Bańczerowski, Janusz 2013: Világkép a frazeológiában [Weltbild in der Phraseologie]. In Bárdosi, Vilmos (Hrsg.): Reáliák a lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések [Realien von der Lexikologie bis zur Phraseologie. Interpretationen und Fragen der Übersetzung]. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 149. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 33–38.
   • Bárdosi, Vilmos (főszerk.) 2003. Magyar szólástár. Szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmező és fogalomköri szótára. Tinta Könyvkiadó, Budapest.
   • Bárdosi, Vilmos 2012: Magyar szólások, közmondások adatbázisa. 14000 szólás, közmondás, helyzetmondat magyarázata stilisztikai jelzéssel, a típus feltüntetésével, fogalomköri szómutatóval. Tinta Könyvkiadó Budapest,
   • Bárdosi, Vilmos 2013: Reáliák a frazeológiában [Realien in der Phraseologie]. In Bárdosi, Vilmos (Hrsg.): Reáliák a lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések [Realien von der Lexikologie bis zur Phraseologie. Interpretationen und Fragen der Übersetzung]. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 149. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 39–46.
   • Bárdosi, Vilmos (Hrsg.) 2011: Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban [Das Weltbild in der Sprache und im Sprachgebrauch]. Budapest: Tinta.
   • Chapman, Robert L. 1999: Mi a szleng? [Was ist der Slang?] In Fenyvesi Anna – Kis Tamás – Várnai Judit Szilvia (Hrsg.): Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról. (Szlengkutatás 3.) Debrecen. 273–79.
   • Clark, Herbert (1996): Using Language. Cambridge University Press.
   • Dziewońska-Kiss Dorota 2016: A kenyér, a só és a bor nyelvi képe a magyar és a lengyel frazeológiai kapcsolatokban [Das sprachliche Bild des Brotes, des Salzes und des Weines in ungarischen und polnischen phraseologischen Einheiten]. In Bárdosi, Vilmos (Hrsg.): Frazeológia. Az emberi világkép tükrözője [Phraseologie. Spiegel des sprachlichen Weltbildes]. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 185. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 61–67.
   • Fábián, Zsuzsanna 2013: Reáliák a kétnyelvű szótárban régen és ma: megfigyelések és következtetések [Realien in bilingualen Wörterbüchern heute und früher: Beobachtungen und Folgerungen]. In Bárdosi, Vilmos (Hrsg.): Reáliák a lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések [Realien von der Lexikologie bis zur Phraseologie. Interpretationen und Fragen der Übersetzung]. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 149. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 61–72.
   • Forsskåhl, Mona (1999): A szleng meghatározásáról [Zur Definition von Slang]. In: Fenyvesi Anna – Kis Tamás – Várnai Judit Szilvia (Hrsg.): Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról. Szlengkutatás 3. Debrecen. 77–88.
   • Grzegorczykowa, Renata 1999: Pojęcie językowego obrazu świata. In: Bartmiński, Jerzy: Językowy obraz świata. Lublin. 39–46.
   • Jäkel, Olaf 1997: Metaphern in abstrakten Diskurs-Domänen. In: Ammon, Ulrich et al. (Hrsg.): Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft. Band 30. Frankfurt.
   • Kertész, András 2001. A nyelvészet metaforái. Székfoglaló el ı adás; elhangzott 2001. december 12-én. http://www.mta.hu/fileadmin/nytud/szekfoglal o/Kerteszszekf.rtf.
   • Kis, Tamás 1997: Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához. In: Kis, Tamás (Hrsg.): A szleng¬ku¬ta-tás útjai és lehetőségei. Debrecen: Kossuth Egyetemi Ki¬adó. 237–96.
   • Klaudy, Kinga 2013: Nyelvi és kulturális aszimmetria a reáliák fordításában. In Bárdosi, Vilmos (Hrsg.): Reáliák a lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések [Realien von der Lexikologie bis zur Phraseologie. Interpretationen und Fragen der Übersetzung]. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 149. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 85–92.
   • Koutny, Ilona 2011: In welchen Farben sehen die Ungarn die Welt? Kontrastiv-phraseologische Untersuchung. Berliner Beiträge zur Hungarologie 16. Berlin: Humboldt Universität. 170–189.
   • Kovács, László (2009) Begriffsstruktur des mehrsprachigen mentalen Lexikons. In: Fekete-Csizmazia, Zsuzsanna – Lang, Elisabeth – Pólay, Veronika – Szatmári, Petra (Hg.): Sprache – Kultur – Berührungen. Internationale Konferenz 8-9. November 2007. Szombathely–Wien: Savaria University Press–Praesens Verlag. 65–75.
   • Kövecses, Zoltán 1997: Harré „emocionológiája" és a kognitív nyelvészet érzelemfelfogása. Replika 25. http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/honl ap/25/kove.htm
   • Kövecses, Zoltán 2005: A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metafora-elméletbe. Budapest.
   • Kövecses, Zoltán 2009: Magyar szlengszótár. Második, bővített és átdolgozott kiadás. Budapest.
   • Kövecses, Zoltán – Radden, Günter 1998: Metonymy: Developing a cognitive linguistic view. Cognitive Linguistics 9: 37–77.
   • Kövecses, Zoltán 2005: Metaphor in Culture – Universality and Variation. Cambridge University Press.
   • Kövecses, Zoltán 2010: Metaphor: A Practical Introduction. Oxford University Press.
   • Lakoff, George – Johnson, Mark 1980/2003: Metaphors we live by. Chicago–London.
   • Lakoff, George 1987: Women, Fire, and Dangerous Things. Chicago.
   • Németh, Luca Anna 2013: A világ nyelvi képének a szerepe a frazeológiai variánsok kontrasztív vizsgálatában. In Bárdosi, Vilmos (Hrsg.): Reáliák a lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések [Realien von der Lexikologie bis zur Phraseologie. Interpretationen und Fragen der Übersetzung]. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 149. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 93–102.
   • O. Nagy, Gábor 1976: Magyar szólások és közmondások. Gondolat, Budapest.
   • Świerczyńscy, Dobrosława – Świerczyńscy, Andrzej 2009: Szólásmondások többnyelvű szótára. Budapest: Kossuth Kiadó.
   • T. Litovkina, Anna 2005: Magyar közmondástár. Közmondások értelmező szótára példákkal szemléltetve. Tinta Könyvkiadó, Budapest.
   • Tolcsvai Nagy, Gábor 2006: Stilisztika. In: Kiefer Ferenc szerk., Magyar nyelv. Budapest: Osiris. 628–52.
   • Tolcsvai Nagy, Gábor 2013: Bevezetés a kognitív nyelvészetbe. Budapest: Osiris.
   • Veszelszki, Ágnes 2008: Térkonstrukciók. Földrajzi nevek parafrázisai kognitív keretben. In: Névtani Értesítő 30. Szerk.: Farkas Tamás, Slíz Mariann. 55–65.
   • Veszelszki, Ágnes 2010: Bańczerowski Janusz: A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 86. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2008. 355 lap Magyar Nyelvőr 134/3: 373–376.
   • Vlahov, Szergej – Florin, Szider 1980: Neperevodimoje v perevode. Moszkva: Mezsdunarodnüje otnosenija.
   • Zachar, Viktor 2013: Fordítási stratégiák a neologizmusokkal kapcsolatban [Übersetzungsstrategien der Neologismen]. In Bárdosi, Vilmos (Hrsg.): Reáliák a lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések [Realien von der Lexikologie bis zur Phraseologie. Interpretationen und Fragen der Übersetzung]. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 149. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 141–151.
 

Keresés

Google-ajánlat