Megjelent a Generációk nyelve kötet
2016. június 23. csütörtök, 09:57

2014 novemberében volt az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék kétévente megrendezett konferenciája. Negyvenegy cikkel, negyvenhét szerzővel megjelent a konferencián elhangzott előadások írott, lektorált változatából a gyűjteményes kötet: Generációk nyelve. Tanulmánykötet címmel. A kötet szerkesztői: Balázs Géza és Veszelszki Ágnes.

A kötet cikkei hét nagyobb tartalmi egységbe rendezhetők: 1. Áttekintések és kitekintések; 2. Nemzedék-elemzések; 3. A fiatalok nyelve, ifjúsági nyelv; 4. A középkorúak nyelve. Gerontolektus, az idősek nyelve; 5. Intergenerációs kommunikáció; 6. Generációk és nyelvi változás; 7. Iskolai kommunikáció és további kapcsolódó témakörök.

A tanulmánykötetből a szerzők tiszteletpéldányt kapnak, a kötet hamarosan megvásárolható lesz az e-nyelv.hu könyváruházában.

 

Híradás a Facebookon

 

Hivatkozási adatok:

Balázs Géza és Veszelszki Ágnes (szerk.): Generációk nyelve. Tanulmánykötet. Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék – Inter Nonprofit Kft. – MSZT,  2016. 456 oldal

 

Tartalom:

ÁTTEKINTÉSEK ÉS KITEKINTÉSEK

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor
A generációs különbségek szocioszemiotikai elemzéséhez

Balázs Géza
Változások, váltások kora. Nemzedék-, kultúra- és nyelvváltás

Nyomárkay István
Nemzedékek és udvariasság

NEMZEDÉK-ELEMZÉSEK

V. Rada Roberta
Generációk a diskurzusban

Krepsz Valéria – Gósy Mária
A hangzásidő és a megakadásjelenségek hatása az életkorbecslésre

Fejes Anna
Mondatészlelés az életkorok függvényében

Markó Alexandra
Generációs kérdés-e a hangsúlyozás?

Dér Csilla Ilona
Tompító diskurzusjelölők használata az életkor függvényében spontán társalgásokban

A FIATALOK NYELVE, IFJÚSÁGI NYELV

T. Somogyi Magda
Szókincsbővítés az ifjúsági nyelvben, avagy a halhatatlan nyelvújítás

Balogh Judit
Ifjak nyelve

Minya Károly
Spontán neologizmusok a diákok nyelvhasználatában

Daróczi Ildikó
Új lexémák a generációk nyelvhasználatának tükrében a szelfi szó példáján

Balogh Andrea
Gamergenerációk

Fábián Beáta
Kárpátaljai fiatalok internetes kommunikációjának sajátosságai „írott beszélt nyelvi" szövegek alapján

Bartha Krisztina
A mentális lexikon hatása a beszédfolyamatokra kétnyelvű gyermekeknél

Gonda Zsuzsa
Az olvasási mintázat alakulása a generációk tükrében

Nagy-Varga Zsolt
Szóbeliségre utaló elemek középiskolás diákok dolgozataiban

Laczkó Mária
Középiskolai tanulók nyelvhasználata jegyzeteik tükrében

A KÖZÉPKORÚAK NYELVE. GERONTOLEKTUS, AZ IDŐSEK NYELVE

Szabó P. Katalin
A 21–35 és a 36–45 éves korosztály közötti generációs különbségek a nyelvi előítéletekben

Bartha Csilla – Hámori Ágnes – Huppert Anna
Az öregség/idősség és kor konstruálása és prezentációi. Szociolingvisztikai és diskurzuselemzési alapvetések és gyakorlati elemzések

Bóna Judit
Különböző életkorú idősek beszédének temporális sajátosságai

Veszelszki Ágnes
Intergenerációs különbségek a digitális kommunikációban. Esettanulmány 65 év feletti nyelvhasználókkal

INTERGENERÁCIÓS KOMMUNIKÁCIÓ

Bácsi Enikő
Életkor-specifikus nyelvhasználat a szókincs szempontjából

Komlósiné Knipf Erzsébet
Az intergenerációs bilingvális beszédmód jellegzetességei

Domonkosi Ágnes – Kuna Ágnes
„Hanyadikra tetszik menni?" A kor szerepe a tetszikelés használatában

Constantinovits Milán
A tanár-diák kommunikáció digilektusból eredő sajátosságai

GENERÁCIÓK ÉS NYELVI VÁLTOZÁS

W. Somogyi Judit
Életkori nyelvi jellemzők történeti megközelítésben

Horváth László
Nemzedékek spontán beszéde etimológiai megközelítésben

Brdar Mario – Brdar-Szabó Rita – Kugler Nóra
A többség -ék jeles kifejezésének nyelvváltozási folyamata

Békési Imre
A változásban az állandó

Raátz Judit
Nevek és korok

Már Orsolya
Generációk és nevek

Gréczi-Zsoldos Enikő
Egy palóc település, Karancslapujtő generációinak nyelvhasználata a 21. század elején

Pelczéder Katalin
Az életkor és a nyelvhasználat összefüggései a Veszprém megyei regionális köznyelvi kutatás eredményei alapján

ISKOLAI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TOVÁBBI KAPCSOLÓDÓ TÉMAKÖRÖK

Major Hajnalka
Retorika és szövegalkotás

Lózsi Tamás
A Facebook retorikája

Somos Júlia
Fejleszti-e a tantermi kommunikáció a pragmatikai kompetenciát? Direktívumok az osztályteremben

Nagy Julianna
Irodalomértés/irodalomkérdés a gimnazisták körében

Magyari Sára
Légy fegyelmezett! A fegyelem iskolai képe

Nagy L. János
A hiteles szöveg, avagy a szöveg hitelessége. Generációk és kiadási normák

Fenyvesi Judit
Az álhírek innovációja az idő és a technológia változásával

 

 

 

 

 

Keresés

Google-ajánlat