Stilisztika
2010. március 02. kedd, 13:50

Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra 2004: Retorika. Budapest: Osiris.

Adamik Tamás 1978: Megjegyzések a hasonlatelmélethez. Filológiai Közlöny 1978. 113–26.

Balázs János 1961: Történeti bevezető. In: Stilisztikai tanulmányok, 7–50.

Bencze Lóránt: Mikor, miért, kinek, hogyan 1996. I. A stílus és értelmezés a nyelvi kommunikációban. 1–2.

Black, Max 1990: A metafora. Helikon 1990/4. 432–47.

Derrida, Jacques 1997: A fehér mitológia. A metafora a filozófiai szövegben. In: Thomka Beáta szerk.: Az irodalom elméletei V. 5–102.

Enkvist, Nils Erik 1995: Bevezető: Stilisztika, szövegnyelvészet és kompozíció. Helikon 1995/3., 253–7.

Fábián Pál, Szathmári István szerk. 1989: Tanulmányok a századforduló stílustörekvéseiről.

Fábián Pál, Szathmári István, Terestyéni Ferenc 1958: A magyar stilisztika vázlata.

Fehér Erzsébet 1996: A stilisztika Janus-arca hazai tükörben. In: Nyr. 1996. 13–27.

Fónagy Iván 1989: A költői nyelv hangtanából. 2. kiad.

Fónagy Iván 1990: Gondolatalakzatok, szövegszerkezet, gondolkodási formák.

Fónagy Iván 1998: A költői nyelvről. Corvina.

Fónagy Iván: Alakzat; Gondolatalakzat. In: Világirodalmi lexikon 1: 146–73, 637–40.

Fónagy Iván: Íráskép. In: Világirodalmi lexikon 5: 123–42.

Horváth Katalin 1998: A szinekdoché szerkezete. In: Horváth K. Ladányi M. szerk.: Elemszerkezet és linearitás. 1998. 131–9.

Kemény Gábor 1993: Képekbe menekülő élet.

Kemény Gábor szerk. 2001: A metafora grammatikája és stilisztikája. Tinta Könyvkiadó.

Kocsány Piroska 1996: A szabad függő beszédtől a belső monológig. In: Szathmári István
szerk.: Hol tart ma a stilisztika? 329–47.

Kövecses Zoltán 2005: A metafora. Budapest: Typotex.

Kövecses Zoltán: A metafora a kognitív nyelvészetben. In: A kognitív szemlélet és a nyelv
kutatása. (Szerk.: Pléh Csaba, Győri Miklós.)

Média- és sajtótörténet online tananyag. ELTE MMI.

Murvai Olga 1980: Szöveg és jelentés.

Nemes Nagy Ágnes 1982: A költői kép. In: Metszetek, 18–93.

P. Dombi Erzsébet 1974: Öt érzék ezer muzsikája. A szinesztézia a Nyugat lírájában. Bukarest.

P. Dombi Erzsébet 1991: A szinesztézia fogalmáról. In: Keszler Borbála szerk. 1991: A mai magyar nyelv. (Cikk- és tanulmánygyűjtemény.) II. 225–41.

P. Dombi Erzsébet 1997: Szövegszerkezet és szinesztézia. In: Péntek János szerk.: Szöveg és stílus. 1997. 130–47.

Péter Mihály 1974: Stilisztikai alapfogalmaink tisztázásához. In: Jelentéstan és stilisztika, 458–63.

Péter Mihály 1991: A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai.

Plett, Heinrich 1988: Retorika és stilisztika. In: Kanyó Zoltán, Síklaki István szerk.: Tanulmányok az irodalomtudomány köréből, 144–9.

Queneau, Raymond 1988: Stílusgyakorlatok. Fordította és kiegészítette Bognár Róbert. Tipográfiai stílusgyakorlatokkal megformálta Szántó Tibor. Budapest: Helikon Kiadó.

Sandig, Barbara 1995: A német nyelv stilisztikája. Helikon 1995/3. 306–30.

Szabó Zoltán 1986: Kis magyar stílustörténet. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Szabó Zoltán 1988: Szövegnyelvészet és stilisztika.

Szabó Zoltán 1996: Lehető változásmagyarázatok a stílustörténetben. Egy textológiai stílustörténet-elmélet nagy és nyitott kérdése. In: Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László szerk.: Szemiotikai szövegtan 9. Szeged: JGYTF Kiadó, 1996, 224–247.

Szabó Zoltán 1998: A magyar szépírói stílus történetének fő irányai. Corvina.

Szabó Zoltán 1999: A szépírói stílus története. Corvina Kiadó, Budapest

Szabó Zoltán szerk. 1968: Kis magyar stilisztika. Bukarest.

Szabó Zoltán szerk. 1976: Tanulmányok a magyar impresszionista stílusról. Bukarest.

Szabó Zoltán 1999: A stílustörténet egy belső összefüggéséről. In: Magyar Nyelv 1999/3. 257–266.

Szathmári István 1983a: Beszélhetünk-e szövegstilisztikáról? In (Rácz Endre, Szathmári István szerk.): 1983. Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. Tankönyvkiadó. 320–55.

Szathmári István 1983b: A szövegstilisztika tárgyköréről. Magyar Nyelv LXXIX, 149–62.

Szathmári István 1992: Milyen napjaink stilisztikája? Magyar Nyelv LXXXVIII, 272–279.

Szathmári István 1994: Stílusról, stilisztikáról napjainkban. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Szathmári István 1995: Három fejezet a magyar költői stílus történetéből. Akadémiai Kiadó. Nyelvtudományi Értekezések. 140. sz.

Szathmári István 2004: Stilisztikai lexikon. Stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve. Budapest: Tinta.

Szathmári István 2011: Hogyan elemezzünk verset? Az ékesszólás kiskönyvtára 17. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Szathmári István szerk. 1961: A magyar stilisztika útja.

Szathmári István szerk. 1996: Hol tart ma a stilisztika? Stíluselméleti tanulmányok. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Szathmári István szerk. 1998: Stilisztika és gyakorlat. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Szikszainé Nagy Irma 1994: Stilisztika.

Tátrai Szilárd 2000: Az elbeszélő „én” nyelvi jelöltsége. In: Magyar Nyelvőr 124, 226–38.

Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) 2012: A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Tolcsvai Nagy Gábor 1996: A magyar nyelv stilisztikája. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Török Gábor 1990: Pontok és kérdőjelek az általános stíluselméletben.

V. Raisz Rózsa 1996: Két témakör a mondattan stilisztikájából. In: Hol tart ma a stilisztika? 214–31.

Zalabai Zsigmond 1981: Tűnődés a trópusokon. Bratislava.

Zolnai Béla 1991: A látható nyelv. In: Keszler Borbála szerk. 1991: A mai magyar nyelv. (Cikk- és tanulmánygyűjtemény.) II. 395–419.

 

Keresés

Google-ajánlat