Szövegtan
2010. március 02. kedd, 13:57

Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra 2004: Retorika. Budapest: Osiris.

Antalné Szabó Ágnes – Madarászné Marossy Ágnes szerk. 1995: Szövegtani szemelvénygyűjtemény.

Balázs Géza 2007: Szövegantropológia. Szövegek többirányú megközelítése. Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely; Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ, Budapest

Balázs Géza 1994: Szövegtani gyakorlatok, vázlatok és tanulmányok.

Balázs János 1985: A szöveg.

Beaugrande, Robert-Alain – Dressler, Wolfgang 2000: Bevezetés a szövegnyelvészetbe.

Békési Imre 1986: A gondolkodás grammatikája. Szöveg- és mondatszerkezeti elemzések.

Békési Imre 1994: A mondatnyelvészet és a szövegnyelvészet között: a tömbösödés. – A tömbösödés analitikus vizsgálata szövegekben. In: Petőfi S. János et al.: Szövegtan és prózaelemzés. 1994. 23–40; 158–89.

Békési Imre 1982: Szövegszerkezeti alapvizsgálatok.

Daneš, František 1982: A szövegstruktúra nyelvészeti elemzéséhez. In: Tanulmányok 15. füzet. Újvidék 1982. 45–50.

Dell, Hymes: Kommunikatív kompetencia. In: Horányi Özséb szerk.: Kommunikáció. Közgazdasági és Jogi. II: 333–413.

Eőry Vilma: Szövegtipológia – stílustipológia. In: Hol tart ma a stilisztika? 130–48.

Fehér Erzsébet: A „nézőpont” a szövegben. In: Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. MNyTK. 212. sz. I.: 165–172.

Fehér Erzsébet 2000: A szövegkutatás megalapozása a magyar nyelvészetben. Tudománytörténeti vázlat. NytudÉrt. 147. sz.

Fekete Péter, V. Raisz Rózsa szerk. 1993: A szöveg szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. MNyTK 196.

Gallasy Magdolna 1990: Prezentálás. In: Zsilka-emlékkönyv. 108–12.

Grice, Paul 1988: A társalgás logikája. In: Pléh Csaba, Síklaki István, Terestyéni Tamás szerk.: Nyelv, kommunikáció, cselekvés I. 1988. 233–50.

Kiefer Ferenc 1979: Szövegelmélet – szöveggrammatika – szövegnyelvészet. In: Nyr. 1979. 216–25.

Kocsány Piroska 2002: Szöveg, szövegtípus, jelentés: a mondás mint szövegtípus. NytudÉrt. 151.

Kocsány Piroska: Szövegnyelvészet és szövegtan. In: Hol tart ma a stilisztika? 152–63.

Kocsány Piroska 1989: Szövegnyelvészet vagy szövegtípusok nyelvészete? Filológiai Közlöny 1989. 26–43.

Laczkó Krisztina 2010: Adalékok a szövegtan tanításához. Anyanyelv-pedagógia, 2010/4.

Murvai Olga – Balázs Géza 2002: A szövegek szövésmintái. Stúdium Kiadó, Kolozsvár.

Officina Textologica 1–7. kötet. Szerk.: Petőfi S. János. 1997-től folyamatosan.

Petőfi S. János 1997: Egy poliglott szövegnyelvészeti–szövegtani kutatóprogram. Officina Textologica 1.

Petőfi S. János – Benkes Zsuzsa 2002. Multimediális szövegek megközelítései. Iskolakultúra, Pécs

Pléh Csaba 1998: Mondatközi viszonyok feldolgozása: az anafora megértése a magyarban. In: A mondatmegértés a magyar nyelvben. Budapest: Osiris. 164–94.

Szabó Zoltán szerk.: A szövegvizsgálat új útjai. Bukarest, 1982.

Szathmári István, Rácz Endre szerk. 1983: Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből.

Szemiotikai szövegtan 1–13. kötet. Szerk.: Petőfi S. János, Békési Imre et al. 1990-től folyamatosan.

Szikszainé Nagy Irma 1999: Leíró magyar szövegtan. Budapest: Osiris Kiadó.

Tátrai Szilárd 2000: Az elbeszélő „én” nyelvi jelöltsége. In: Magyar Nyelvőr 2000 (124): 226–38.

Terestyéni Tamás: Szövegelméleti tézisek. In: Szemiotikái szövegtan 4. 22–31.

Tolcsvai Nagy Gábor 2001: A magyar nyelv szövegtana. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Tolcsvai Nagy Gábor 1994: A szövegek világa.

 

Keresés

Google-ajánlat