Tudomány, technolektus, terminológia
2014. február 21. péntek, 10:09

Elkészült a legutóbbi tanszéki konferenciánk anyagából a válogatott és lektorált tanulmánykötet, Tudomány, technolektus, terminológia címmel.

A kötet tanulmányait Keszler Borbála és Balázs Géza lektorálta. A borítót Buda Villő tanszéki demonstrátor tervezte.

 

A hivatkozási adatok:

Veszelszki Ágnes − Lengyel Klára (szerk.) 2014: Tudomány, technolektus, terminológia.
A tudományok, szakmák nyelve.
Budapest, Éghajlat Könyvkiadó.

 

Borítószöveg:

A Tudomány, technolektus, terminológia. A tudományok, szakmák nyelve című tanulmánykötet a 2012. november 20–21-én, az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékén megrendezett Diskurzusok a szakmai diskurzusról. A tudományok, szakmák nyelvének leírása című, Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 4. konferencia válogatott, lektorált tanulmányait tartalmazza. Kötetünk közel negyven szakcikkben mutatja be a szaknyelvkutatás elméleti alapjait és történetét, kiemelt területként kezelve az orvosi szaknyelvet és az orvos-beteg kommunikáció, illetve a szaknyelvek és az oktatás kapcsolatát, végül pedig változatos szakterületek technolektusával foglalkozik nyelvészeti részdiszciplínáktól kezdve a közgazdaságtanon, pénzügyön, kémián, növénynevezéktanon, földrajzon keresztül a számítógépes játékok, a labdarúgás és a zene szaknyelvéig.

 

Az Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában című konferenciasorozat
1. Szöveg, szövegtípus, nyelvtan (2007)
2. Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban (DiAGram 2008)
3. Nyelv és kultúra – kulturális nyelvészet (2010)
4. Diskurzusok a szakmai diskurzusról. A tudományok, szakmák nyelvének leírása (2012)

 

Megjelent kötetek a sorozatban
Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Szerk.: Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2008.
Diskurzus a grammatikában – grammatika a diskurzusban. Szerk.: Keszler Borbála, Tátrai Szilárd. Diagram 2008. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009.
Nyelv és kultúra – kulturális nyelvészet. Szerk.: Balázs Géza, Veszelszki Ágnes. Budapest: Inter – MSZT – PRAE.HU – Palimpszeszt, 2012.

 

A kötet tartalomjegyzéke:

Balázs Géza
Előszó 9cikk szaknyelvi borito

 

A SZAKNYELVKUTATÁS ELMÉLETI ALAPJAI

Pusztay János
Minek nevezzelek? 13

Balázs Géza
A szakmai nyelvhasználat múltja, jelene. És jövője? 19

Fóris Ágota
A szaknyelvek terminológiai szempontú megközelítése 27

Szili Katalin
Társadalmi diskurzuszavarainkról 35

Pomozi Péter
Terminológia és nyelvtervezés. Az észt modell tanulságai 47

Minya Károly
Mi a szaknyelvi neologizmus? 55

Szűcs Gábor
Terminusok vagy szakkifejezések? 61

András Ferenc
Fordítás es jelentéstulajdonítás 71

 

A SZAKNYELVKUTATÁS TÖRTÉNETE

Szathmári István
Hogyan indult meg a szaknyelvek vizsgálata a Magyar Nyelvtudományi Társaságban mindjárt megalakulása után? 79

Balogh Judit
A szaknyelvek és a Magyar Nyelvőr 87

Németh Luca Anna
„Derék dolog a purizmus, de a tudományos terminológia exaktsága se kutya". A nyelvtudomány szaknyelvének alakulása a Magyar Nyelvőr első ötven évében 95

 

AZ ORVOSI SZAKNYELV, ORVOS-BETEG KOMMUNIKÁCIÓ

Keszler Borbála – ifj. dr. Kaán Miklós
Pápai Páriz Ferenc és a magyar orvosi nyelv 107

Kuna Ágnes – Kaló Zsuzsa
Az orvos-beteg kommunikáció a családorvosi gyakorlatban 117

Brdar Mario – Brdar-Szabó Rita
A metafora szerepe az orvos-orvos és az orvos-beteg kommunikációban endokrinológiai betegségek példáján 131

Kuna Ágnes
Betegségkoncepciók a 16–17. századi orvosi receptek meggyőző részeiben 141

Varga Éva Katalin
A szív anatómiájának klinikai esete 153

Mohay Zsuzsanna
Mennyit ért a beteg a zárójelentésből? Gondolatok a kardiológiai rehabilitáció szaknyelvéről 161

 

A SZAKNYELVEK ÉS AZ OKTATÁS KAPCSOLATA

Kurtán Zsuzsa
Szaknyelv az oktatásban – kutatási irányzatok és alkalmazások 171

Antalné Szabó Ágnes
A tanári magyarázat pedagógiai, diskurzuselemzési és szaknyelvi kontextusban 181

Schirm Anita
Diskurzusjelölők az osztálytermi kommunikációban 193

Kecskés Judit – Kovács Mária
A nyelvi hátránnyal küzdő gyermekek tantárgyi szakszókincsének fejlesztése 203

 

SZAKNYELVI KUTATÁSOK

A. Jászó Anna
A négy mestertrópus − történeti és kognitív szempontból 213

Kugler Nóra
Evidens a bizonyíték? 229

Hujber Szabolcs
Állandó (?) határozó – a határozók osztályozása nyelvtankönyveinkben 241

Slíz Mariann
A terminológiai egységesülés hiányának következményei a névtudományban 249

Horváth Gergely
Magyarul vagy „szaknyelvül"? A szaknyelv használatának helyzetéről és kérdéseiről a földtudományok művelőjének szemszögéből 259

Csathó András István – Balogh Lajos – Bagi István
Növénynév.hu, kezdeményezés a magyar növénynevezéktan terén 267

Pelczéder Katalin
A tudományos és népi gyümölcsnévadás jellemzői 279

Szentgyörgyi Rudolf
Terminológia és (nyelv)politika. A magyar kémiai nómenklatúra születése, tündöklése és bukása 291

T. Somogyi Magda
A magyar közgazdaság-tudományi szaknyelv szókészletének eredetéről 299

Tóth Etelka
A pénzügyi világ nyelvi labirintusában 311

Veszelszki Ágnes
Marketolingvisztika és a marketing szaknyelve 321

Bodnár Gábor
Zenei szaknyelv, zenei kommunikáció 329

Jóri Anita
Kihívások az elektronikus zene szaknyelvében 335

Balogh Andrea
Geeknyelvtan? A számítógépes játékok nyelvéről  345

Szilágyi Barnabás
A labdarúgás nyelve 353

 

MISCELLANAE

H. Tomesz Tímea
Kommunikáció az osztályteremben 365

Gonda Zsuzsa
A tanári kommunikáció jellegzetességei az IKT-osztályteremben 371

K. Nagy Emese
A tanulók kommunikációs készségének a fejlesztése csoportmunkával 381

 

A kötet szerzői és e-mail címük 388

Az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékéről 389

 

Keresés

Google-ajánlat