Digilektus és internetkommunikáció (csetelés, sms, Facebook...)

 

Amaghlobeli, Natia 2012a: Linguistic Features of Typographic Emoticons in SMS Discourse. In: Theory and Practice in Language Studies, Vol 2, No 2 (2012), 348-354. [doi:10.4304/tpls.2.2.348-354; abstract]

Balázs Géza – Bódi Zoltán szerk. 2005: Az internetkorszak kommunikációja. Budapest: Gondolat.

Balázs Géza 1999: Kommunikációs létformák és átcsapások. Nyelvi-szemiotikai megjegyzések az ezredvégen. Magyar Nyelv, 138–154.

Balázs Géza 2003: „Minden házfalat cseréljetek sms-falra”. Sms-fal mint elektronikus graffiti. Magyar Nyelvőr, 144–159. Online verzió.

Balázs Géza 2004: Választási sms-ek folklorisztikai-szövegtani vizsgálata. Magyar Nyelvőr, 36–53. Online verzió.

Balázs Géza 2005: Az új média új műfaja, az sms-hír – nyelvészeti megközelítésben. Magyar Nyelvőr, 129–150. Online verzió.

Balázs Géza 2006: Az sms-folklór – a minimálfolklór nyelvi képe I. Magyar Nyelvőr, 439–456. Online verzió.

Balázs Géza 2007: Az sms-folklór – a minimálfolklór nyelvi képe II. Magyar Nyelvőr, 2007/1.

Balázs Géza 2011: Sms-nyelv és -folklór. Szerk.: Veszelszki Ágnes. Magyar Szemiotikai Társaság, Inter Kft., Prae.hu, Budapest.

Balázs Géza 2015: Netfolklór – intermedialitás és terjedés. Replika 90–91: 171–185.

Balogh Andrea 2012: Kazuárok és hardcore-ok – Angol szavak a számítógépes játékokban. In: Hattyár Helga – Hugyecz Enikő Henriett – Krepsz Valéria – Vladár Zsuzsa szerk.: A sokszínű alkalmazott nyelvészet. Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet területeiről. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 39–43.

Benczik Vilmos 2001: Nyelv, írás, irodalom kommunikációelméleti megközelítésben. Budapest: Trezor Kiadó.

Benedek, András –  Nyíri, Kristóf (eds.) 2011: Images in Language: Metaphors and Metamorphoses (Visual Learning). Peter Lang; 1. Auflage. (tartalom és preface)

Benedek, András – Nyíri, Kristóf (eds.) 2012: The Iconic Turn in Education. Peter Lang, Frankfurt am Main et al. Visual Learning, Vol. 2.

Benedek, András / Nyíri, Kristóf (eds.) 2015: Beyond Words. Pictures, Parables, Paradoxes. Series Visual Learning - Volume 5. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang.

Bódi Zoltán 1998: Internetes kommunikáció – beszédkommunikáció. http://nyelv.c3.hu

Bódi Zoltán 2004: Az írás és a beszéd viszonya az internetes interakcióban. Magyar Nyelvőr, 286–94. Online verzió.

Bódi Zoltán – Veszelszki Ágnes 2006: Emotikonok. Érzelemkifejezés az internetes kommunikációban. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság.

Bódi Zoltán 2011: Infoszótár. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Bódi Zoltán 2013: Kommunikációs viselkedésformák a közösségi térben. In: E-nyelv Magazin, Facebook-nyelvészet szám.

Bonka, Boneva – Kraut, Robert – Frohlich, David 2003: E-Mail und interpersonale Beziehungen. Das Geschlecht macht den Unterschied. In: Höflich, Joachim R. – Gebhardt, Julian (Hrsg.) 2003: Vermittlungskulturen im Wandel. Brief, E-mail, SMS. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien: Lang. 147–172.

Boyd, Danah – Marwick, Alice 2012: Social Steganography: Privacy in Networked Publics. Előadás, ICA Conference Boston MA, 2011. május 28. http://www.danah.org/papers/2011/Steganography-ICAVersion.pdf.

Brammerts, Helmut 1996: Leitfaden für das Sprachenlernen im Tandem. Tandem per Internet und das International E-Mail Tandem Network. In: Brammerts, Helmut; Little, David (Hrsg.): Leitfaden für das Sprachenlernen im Tandem über das Internet. Bochum: Brockmeyer. 1–14.

Brammerts, Helmut 1999: Fremdsprachenlernen mit neuen Technologien: Didaktische Überlegungen. In: Donath, Reinhard (Hrsg.): Internet und Multimedia in der Erwachsenenbildung. Stuttgart: Klett. 32–43.

Brockman, John (Hrsg.) 2011: Wie hat das Internet Ihr Denken verändert? Die führenden Köpfe unserer Zeit über das digitale Dasein. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.

Eredetiben: Brockman, John (ed.) 2011: Is the Internet Changing the Way You Think? The Net's Impact on our Minds and Future. New York: Harper Collins Publishers.

Brommer, Sarah – Dürscheid, Christa 2012: Mediennutzung heutiger Jugendlicher – Generation Facebook? In: Neuland, Eva (Hrsg.): Sprache der Generationen. Thema Deutsch, Band 12. Herausgegeben von der Dudenredaktion und der Gesellschaft für Deutsche Sprache. Mannheim – Zürich: Dudenverlag. 271—293.

Carpenter, Christopher J. 2011: Narcissism on Facebook: Self-promotional and anti-social behavior. Personality and Individual Differences 52/4: 482−486.

Cormode, Graham – Krishnamurthy, Balachander 2008: Key differences between Web 1.0 and Web 2.0. First Monday 13/6.

Cox, A. M. – Clough, P. D. – Marlow, J. 2008: Flickr: A first look at user behaviour in the context of photography as serious leisure. Information Research 13/1, paper 336. Online: http://informationr.net/ir/13-1/paper336.html [elérhető: 2008. 01. 06., letöltve: 2012. 08. 12.]

Crystal, David 2001: Language and the Internet. Cambridge University Press, Cambridge.

Crystal, David 2003: A nyelv enciklopédiája. Osiris Kiadó, Budapest.

Csordás Hédi Virág 2013: A Facebook-m@gy@r. In: E-nyelv Magazin, Facebook-nyelvészet szám.

Danesi, Marcel 2017: The Semiotics of Emoji. The Rise of Visual Language in the Age of the Internet. London et al.: Bloomsbury Publishing.

Domonkosi Ágnes 2012: Önstilizáció, stílusstratégia, átértékelődő stílusminták. Egy személyes blog főbb stilisztikai sajátosságai. In: Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) 2012: A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. 191–222.

Dunbar, Robin I. M. 2002: Vannak-e kognitív korlátai az e-világnak? In: Nyíri Kristóf (szerk.) 2002: Mobilközösség – mobilmegismerés. Tanulmányok. Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézete, 55–66.

Dürscheid, Christa – Frick, Karina 2014: Keyboard-to-Screen-Kommunikation gestern und heute: SMS und WhatsApp im Vergleich. In: Mathias, Alexa et al. (Hrsg.): Sprachen? Vielfalt! Sprache und Kommunikation in der Gesellschaft und den Medien. Networx Nr. 64. 149–181. [Academia.edu]

Ellison, Nicole B; Marwick, Alice 2012: 'There Isn't Wifi in Heaven!' Negotiating Visibility on Facebook Memorial Pages. Journal of Broadcasting & Electronic Media 56/3.

Érsok Nikoletta Ágnes 2004: Sömös, sumus, írj vissza. Magyar Nyelvőr, 294–313.

Érsok Nikoletta Ágnes 2007: Az internetes kommunikáció műfajai (különös tekintettel az interaktív magánéleti műfajokra). Doktori disszertáció, ELTE, Budapest.

Farkas Judit – Lajos Veronika (szerk.): 2015: Belépés jelszóval! Tematikus szám. Replika 2015/1-2, 90–91. szám.

Fehér Katalin 2012: Az internettől az új médiáig. Századvég 2012/4. (66): 3–18.

Fix, Tina 2001: Generation @ im Chat. Hintergrund und explorative Motivstudie zur jugendlichen Netzkommunikation. München: KoPäd Verlag.

Főző Attila László 2006: Szinkrón és aszinkrón kommunikáció IKT alapú oktatási projektekben. In: Új Pedagógiai Szemle, 01/2006. 104–112.

Frehner, Carmen 2008: Email – SMS – MMS. The Linguistic Creativity of Asynchronous Discourse in the New Media Age. Bern – Berlin – Bruxelles – Frankfurt am Main – New York – Oxford – Wien: Peter Lang.

Goldspink, Christopher 2010: Normative behaviour in Wikipedia. Information, Communication & Society 13/5: 652−673.

Gósy Mária 1999: Hangzó és írott anyanyelvünk. In: „Magyar Nyelvjárások”. A Kossuth Lajos Tudományegyetem  Magyar Nyelvtudományi Tanszékének évkönyve, Debrecen 1999, XXXVI, 3–24. http://nevarchivum.klte.hu/mnyj/36/01gosy.doc

Gunkel, David 2000: Rethinking virtual reality: Simulation and the deconstruction of the image. Critical Studies in Media Communication 17/1: 45−62.

Haase, Martin – Huber, Michael – Krumeich, Alexander – Rehm, Georg 1997: Internetkommunikation und Sprachwandel. In: Weingarten, Rüdiger (Hg.) 1997: Sprachwandel durch Computer. Opladen, 51–85.

Hámori Ágnes 2012: "Tudunk mi normális hangnemben is társalogni" – Stílus, személyesség és egyezkedés az internetes fórumokban folyó társalgásban. In: Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. 223–262.

Hardaker, Claire 2010: Trolling in asynchronous computer-mediated communication: From user discussions to academic definitions. Journal of Politeness Research 6: 215–242. Online.

Hardaker, Claire 2013: 'Uh....not to be nitpicky,,,,,but...the past tense of drag is dragged, not drug.": An overview of trolling strategies. Online.

Hernández-Serrano, María-José – Paula Renés-Arellano – Gary Graham – Anita Greenhill 2017: From Prosumer to Prodesigner:Participatory News Consumption. Comunicar, Media Education Research Journal 50/XXV: 77–87.

Herring, Susan C. – Stein, Dieter – Virtanen, Tuija 2013 eds: Pragmatics of Computer-Mediated Communication. Handbooks of Pragmatics 9. (Bublitz, Wolfram – Jucker, Andreas H. – Schneider, Klaus P. eds.) Berlin−Boston: De Gruyter Mouton.

Horváth Dóra – Mitev Ariel – Veszelszki Ágnes 2013: Egy kiállítás mémei: a mémek megosztásának és interpretálásának fogyasztói élményvilága. In: Király Éva (szerk.): „Kiterjesztett” marketing. Budapest: Budapesti Gazdasági Főiskola. 140−164.

Hortoványi Judit 2015: A média elemeinek hatása 1416 éves serdülők önkifejező rajzain. Psychiat Hung 2015, 30 (2): 192200.

Jucker, Andreas H. 2003: Mass media communication at the beginning of the twenty-first century. Dimensions of change. Journal of Historical Pragmatics 4/1: 129–148. https://www.academia.edu/735386/Mass_media_communication_at_the_beginning_of_the_twenty-first_century_Dimensions_of_change

Kálmán C. György 2010a: Az élő net-irodalom néhány változata. Élet és Irodalom 54/23. szám, június 11.

Kálmán C. György 2010b: Internet and Literature. Some Recent Hungarian Examples. Hungarian Studies 24/2: 293–306.

Kálmán C. György 2010: Folytatás (kollektivitás). Prae 44: 11-14.

Katz, James E. 2009: Social structure, new communication technology and citizen journalism. In: Nyíri, Kristóf (ed.) 2009: Engagement and exposure. Mobile Communication and the ethics of social networking. Vienna: Passagen Verlag. 27–36.

Katz, James E. (ed.) 2014: Living inside mobile social information. Boston: Division of Emerging Media Studies, College of Communication, Boston University.

Keszler Borbála 2004. Írásjeltan. Az írásjelhasználat szabályai, problémái és története. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.

Kilian, Jörg 2001: T@stentöne. Geschriebene Umgangssprache in computervermittelter Kommunikation. Historisch-kritische Ergänzungen zu einem neuen Feld der linguistischen Forschung. In: Michael Beißwenger (Hrsg.): Chat-Kommunikation. Sprache, Interaktion, Sozialität & Identität in synchroner computervermittelter Kommunikation. Perspektiven auf ein interdisziplinäres Forschungsfeld. Stuttgart: Ibidem, 2001: 55–78.

Kjoss, Victor 2013: Social networking in the modern zeitgeist: An examination of why we're obsessed and how social media will define our future. Masters Abstracts International 51/01. http://digitallibrary.usc.edu/cdm/ref/collection/p15799coll3/id/38084

Knautz, Kathrin − Baran, Katsiaryna S. (eds.): Facets of Facebook: Use and Users. Series Knowledge & Information. Berlin−Boston: De Gruyter Mouton.

Koch, Peter – Oesterreicher, Wulf 1994: Schriftlichkeit und Sprache. In: Hartmut Günther – Otto Ludwig (Hg.): Schrift und Schriftlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung. 1. Halbband. Berlin – New York. 587–604.

Kovács Kristóf – Krajcsi Attila – Pléh Csaba 2002: Mobilhasználat, időgazdálkodás és extraverzió. In: Nyíri Kristóf (szerk.): Mobilközösség – mobilmegismerés. Tanulmányok. Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézete, 179–200.

Krishnamurthy, Balachander – Wills, Craig E. 2008: Characterizing privacy in online social networks. Proceeding WOSN '08 Proceedings of the first workshop on Online social networks. New York: ACM, 37-42.

Kruzslicz Tamás 2013: A digitális kommunikáció hatása a középiskolások nyelvhasználatára. Irodalomismeret 2013/2. 197−211.

Landert, Daniela – Jucker, Andreas H. 2011: Private and public in mass media communication: From letters to theeditor to online commentaries. Journal of Pragmatics 43: 1422–1434. Online: https://www.academia.edu/26379762/Private_and_public_in_mass_media_communication_From_letters_to_the_editor_to_online_commentaries

Ling, Rich 2009: Trust, cohesion and social networks. The case of quasi-illicit photos in a teen peer group. In: Nyíri, Kristóf (ed.) 2009: Engagement and exposure. Mobile Communication and the ethics of social networking. Vienna: Passagen Verlag. 59–75.

Maar, Christa 2006: Iconic worlds. Bilderwelten nach dem iconic turn. In: Maar, Christa – Burda, Hubert (Hg.): Iconic worlds. Neue Bilderwelten und Wissensräume. Köln: DuMont. 11–14.

Manovich, Lev 2016: 100 Billion Data Rows per Second: Culture Industry and Media Analytics in the Early 21st Century. Forthcoming in International Journal of Communication, special issue Digital Traces in Context.

McCarthy, Michael 1998: Spoken language and applied linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Médiakutató 2015. nyári száma. Az internet mint anarchia.

Médiatörténet online tananyag. ELTE MMI.

Neuland, Eva (Hrsg.) 2012: Sprache der Generationen. Thema Deutsch, Band 12. Herausgegeben von der Dudenredaktion und der Gesellschaft für Deutsche Sprache. Mannheim – Zürich: Dudenverlag.

Neumann-Braun, Klaus; Astheimer, Jörg (Hrsg.) 2010: Doku-Glamour im Web 2.0: Party-Portale und ihre Bilderwelten, Baden-Baden: Nomos Verl.-Ges.

Nyíri Kristóf – Szécsi Gábor (szerk.) 1998: Szóbeliség és írásbeliség. A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. Budapest: Áron Kiadó.

Nyíri Kristóf 2000: Globális társadalom, helyi kultúra. Filozófiai vázlat. In: Glatz Ferenc (szerk.): Az információs társadalom. Budapest: MTA. 43–64.

Nyíri Kristóf (szerk.) 2001: A 21. századi kommunikáció új útjai. Tanulmányok. Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézete.

Nyíri Kristóf 2001: Képjelentés és mobil kommunikáció. Vázlat. In: Nyíri Kristóf (szerk.) 2001: A 21. századi kommunikáció új útjai. Tanulmányok. MTA Filozófiai Kutatóintézete, Budapest. 59–80.

Nyíri Kristóf (szerk.) 2002: Mobilközösség – mobilmegismerés. Tanulmányok. Budapest: MTA Filozófiai Kutatóintézete.

Nyíri Kristóf 2003: From Texts to Pictures: The New Unity of Science.

Nyíri Kristóf 2006: Mobiltárs a szélessáv sodrában. Magyar Tudomány 2006/7. http://www.matud.iif.hu/06jul/12.html [2008. 01. 27.]

Nyíri, Kristóf (ed.) 2009: Engagement and exposure. Mobile Communication and the ethics of social networking. Vienna: Passagen Verlag.

Olson, David R. 1977: From utterance to text: the bias of language in speech and writing. Harvard Educational Review 47: 257–81.

Ong, Walter J. 1982: Orality and literacy. The technologizing of the Word. London – New York: Methuen.

Origgi, Gloria (ed.) 2006: text-e. Text in the Age of the Internet. Houndmills – New York: Palgrave Macmillan.

Peters, Isabella 2009: Folksonomies. Indexing and Retrieval in Web 2.0. Wolfgang G. Stock (ed.). (Knowledge & Information. Studies in Information Science). Berlin: De Gruyter Saur.

Petykó Márton 2012: Az írott beszélt nyelvtől a spontán írott nyelv felé. In: Hattyár Helga – Hugyecz Enikő Henriett – Krepsz Valéria – Vladár Zsuzsa szerk.: A sokszínű alkalmazott nyelvészet. Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet területeiről. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 44–52.

Petykó Márton 2013. Az internetes troll mint identitás kialakítása politikai blogok diskurzusaiban. Magyar Nyelvőr 137/3: 274–313.

Plantin, Jean-Christophe; Lagoze, Carl; Edwards, Paul N.; Sandvig, Christian 2016: Infrastructure studies meet platform studies in the age of Google and Facebook. New Media & Society.

Pléh Csaba – Rácz Anna – Soltész Péter – Kardos Péter – Berán Eszter – Unoka Zsolt 2014: A lélek a web világában: kapcsolatok és tanulás az új IKT közegében. Magyar Pszichológiai Szemle 2014/69. 4/3. 679–705.

Pólya Tamás 2011: A számítógépes kommunikáció mediális sajátosságairól. Hoznak-e újat a (digitális) új médiumok a személyközi kommunikációban? In: Martin József – Széchenyi Ágnes: Klió és a médiagalaxis. Tanulmányok a 70 éves Buzinkay Géza tiszteletére. Budapest: Corvina Kiadó, 247–271.

Pólya Tamás 2012: Goffman online. Mediatizált dramaturgiai szerepek és közönségek az új mediális (digitális) személyközi kommunikációban. Századvég 2012/4. (66): 19–50.

Reading, Anna 2009: The playful panopticon? Ethics and the coded self in social networking sites. In: Nyíri, Kristóf (ed.) 2009: Engagement and exposure. Mobile Communication and the ethics of social networking. Vienna: Passagen Verlag. 93–101.

Replika folyóirat 2015/1-2. 90-91. Belépés jelszóval. Online világok és kutatási módszereik. U MAD BRO?

Röttgers, Kurt 2009: The pornographic turn – or: the loss of decency. In: Nyíri, Kristóf (ed.) 2009: Engagement and exposure. Mobile Communication and the ethics of social networking. Vienna: Passagen Verlag. 87–91.

Runkehl, Jens 2005: Text-Bild-Konstellationen. In: Siever, Torsten – Schlobinski, Peter – Runkehl, Jens: Websprache.net. Sprache und Kommunikation im Internet. Berlin – New York: Walter de Gruyter 2005. 202–218.

Salló Szilárd 2011: A Messenger arcai. A hangulatjelek szerepe az internetes kommunikációban. In: Acta Siculica 2011, 709–724.

Schirm Anita 2012: A Twitter szövegei a diskurzuselemzés szemszögéből. In: Balázs Géza – Veszelszki Ágnes (szerk.): Nyelv és kultúra – kulturális nyelvészet. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság, 245–250.

Schlobinski, Peter 2005: Sprache und internetbasierte Kommunikation – Voraussetzungen und Perspektiven. In: Siever, Torsten – Schlobinski, Peter – Runkehl, Jens: Websprache.net. Sprache und Kommunikation im Internet. Berlin – New York: Walter de Gruyter 2005. 1–14.

Schlobinski, Peter (Hrsg.) 2006: Von *hdl* bis *cul8r*. Sprache und Kommunikation in den Neuen Medien. Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich: Dudenverlag.

Schlobinski, Peter 2009: Von HDL bis DUBIDODO – (K)ein Wörterbuch zur SMS. Mannheim–Leipzig–Wien–Zürich: Duden.

Schmitz, Ulrich 2003: Text-Bild-Metamorphosen in Medien um 2000. In: Schmitz, Ulrich – Wenzel, Horst (Hrsg.): Wissen und neue Medien. Berlin. 241–263.

Schneider, Daniel – Sperling, Sebastian – Schell, Geraldine – Hemmer, Katharina – Glauer, Ramiro – Silberhorn, Daniel 2005: Instant Messaging – Neue Räume im Cyberspace. Nutzertypen, Gebrauchsweisen, Motive, Regeln. München: Verlag Reinhard Fischer.

Shin, Jiwon 2008: Morality and Internet Behavior: A Study of the Internet Troll and its Relation with Morality on the Internet. Technology and Teacher Education Annual Review 5: 28–34.

Sindoni, Maria Grazia 2013: Spoken and Written Discourse in Online Interactions. A Multimodal Approach. Routledge Studies in Multimodality. Series Editor: Kay O'Halloran. Routledge.

Sólyom Réka 2012: Fórumszövegek vizsgálata: neologizmusok elemzése a szemantikai felépítés és a stílus szociokulturális rétegzettségének vonatkozásában. In: Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) 2012: A stílus szociokulturális tényezői. Kognitív stilisztikai tanulmányok. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. 263–299.

Storrer, Angelika 2000: Schriftverkehr auf der Datenautobahn: Besonderheiten der schriftlichen Kommunikation im Internet. In: Voß, G.G.; Holly, W. & Boehnke, K. (Hg.): Neue Medien im Alltag: Begriffsbestimmungen eines interdisziplinären Forschungsfeldes. Opladen: Leske + Budrich. 153–177.

Storrer, Angelika 2001: Sprachliche Besonderheiten getippter Gespräche: Sprecherwechsel und sprachliches Zeigen in der Chat-Kommunikation. In: Michael Beißwenger (Hrsg.): Chat-Kommunikation. Sprache, Interaktion, Sozialität & Identität in synchroner computervermittelter Kommunikation. Perspektiven auf ein interdisziplinäres Forschungsfeld. Stuttgart: Ibidem, 2001: 3–24.

Surowiecki, J. 2005: The Wisdom of Crowds: Why the Many are Smarter than the Few and how Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies, and Nations. New York: Anchor Books.

Szűts Zoltán 2013a: A világháló metaforái. Budapest: Osiris Kiadó.

Szűts Zoltán 2013b: Az „én nyilvánossága" a Facebookon. In: E-nyelv Magazin, Facebook-nyelvészet szám.

Tanimu, Ahmed Jibril – Mardziah, Hayati Abdullah 2013: Relevance of Emoticons in Computer-Mediated Communication Contexts: An Overview. Asian Social Science 9/4: 201–207.

Teplan, Annegret 2005: Kommunikation im Chat. Grundlagen, Instrumente, Bewertung. Berlin: Verlag Dr. Müller.

Thaler, Verena 2003: Chat-Kommunikation im Spannungsfeld zwischen Oralität und Literalität. Berlin: VWF.

Veszelszki Ágnes 2002: Üzi a mobon? Az SMS nyelvhasználata. In: Informatikai technológia és nyelvhasználat, tanulmánykötet. Szerk.: Balázs Géza, Budapest: Trezor Kiadó, 2002. 239–247.

Veszelszki Ágnes 2005a: Az SMS köszönőformulái. In: Balázs Géza, Bódi Zoltán (szerk.) 2005. Az internetkorszak kommunikációja. Tanulmányok. Budapest, Gondolat–Infonia, 284–95.

Veszelszki Ágnes 2005b: Dinamikus emotikonok. In: Balázs Géza, H. Varga Gyula, Veszelszki Ágnes (szerk.) 2005. A magyar szemiotika negyedfél évtized után.Budapest–Eger, Líceum Kiadó. 273–286.

Veszelszki Ágnes 2005c: Írásjelek és szimbólumok az SMS-ekben. Magyar Nyelvőr, 111–116.

Veszelszki Ágnes 2007: Asszem, nemtom, h +fejt7őek-e nkd az sms-röv. – avagy az sms-beli rövidítésekről. Kommunikáció, Média, Gazdaság, 2007/1., 29–51.

Veszelszki Ágnes 2008: Egy beszélt nyelvi jellemző, a témaismétlő névmás csevegésszövegekben. Magyar Nyelvőr, 235–244.

Veszelszki Ágnes 2009a: Képírás vagy képes írás? Az infokommunikációs technológia hatása a felső tagozatosok írására. In: Balázs Géza, H. Varga Gyula (szerk.) 2009: Ikonikus fordulat a kultúrában. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság; Eger: Líceum Kiadó. 292−316.

Veszelszki Ágnes 2009b: Milyen képet (ne) tegyünk fel az iwiw-re? http://www.e-nyelv.hu/2009-02-09/milyen-kepet-ne-tegyunk-fel-az-iwiw-re/ [feltöltve: 2009. 02. 09.]

Veszelszki Ágnes 2010a: Digilektus a lektusok rendszerében. In: Félúton 5. Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának konferenciája. Szerk.: Illés-Molnár Márta, Kaló Zsuzsa, Klein Laura, Parapatics Andrea. Budapest: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola. 199−215.

Veszelszki Ágnes 2010b: Úton − a digilektus és a dialóguslevelek. In: Az utazás szemiotikája. Szerk.: Balázs Géza, H. Varga Gyula. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság; Eger: Líceum Kiadó. 286−98.

Veszelszki Ágnes 2011a: Verbális agresszió az sms-ekben. In: Balázs Géza: Sms-nyelv és -folklór. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság, Inter Kft., Prae.hu. 98−106.

Veszelszki Ágnes 2011b: Image and self-representation. 1. Nemzetközi VLL Konferencia, 2010. december 1. (peer-reviewed online publication)

Veszelszki Ágnes 2011c: Digitális kommunikáció és nyelvtudomány. In: Balázs Géza (szerk.): Nyelvészetről mindenkinek. 77 nyelvészeti összefoglaló. Budapest: Inter. 56−60.

Veszelszki Ágnes 2011d: Szóbeliség és írásbeliség. In: Balázs Géza (szerk.): Nyelvészetről mindenkinek. 77 nyelvészeti összefoglaló. Budapest: Inter. 327−330.

Veszelszki Ágnes 2011e: Lájkolom! A Facebook-folklórról. In: Csiszár Gábor, Darvas Anikó (szerk.): Klárisok. Tanulmánykötet Korompay Klára tiszteletére. Budapest: ELTE, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék. 379−390.

Veszelszki Ágnes 2011f: Neologizmusok a digilektusban, különös tekintettel a szóképzésekre. In: Bárdosi Vilmos (szerk.): Tegnapi filológiánk mai szemmel. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 157−165.

Veszelszki Ágnes 2011g: Image and Self-representation. In: Benedek, András; Nyíri, Kristóf (eds.): Images in Language. Metaphors and Metamorphoses. Visual Learning Vol. 1. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang. 125−136.

Veszelszki Ágnes (szerk.) 2012a: Netszótár. @-tól a Zukbergnetig. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Veszelszki Ágnes 2012b: A digilektus korának kulturális jellemzői. In: Balázs Géza, Veszelszki Ágnes (szerk.): Nyelv és kultúra − kulturális nyelvészet. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság. 234−239.

Veszelszki Ágnes 2012c: Connections of Image and Text in Digital and Handwritten Documents. In: Benedek András – Nyíri Kristóf (szerk.): The Iconic Turn in Education. Visual Learning Vol. 2. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang. 97−110.

Veszelszki Ágnes 2012d: A netszótól a netszövegig. In: Bárdosi Vilmos (szerk.): A szótól a szövegig. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 253−260.

Veszelszki Ágnes 2012e: A digilektus beszélt nyelvi jellemzői. In: Bárdosi Vilmos (főszerk.): Tanulmányok. Nyelvtudományi Doktori Iskola. Asteriskos 1. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar doktori iskolák tanulmányai. Budapest: ELTE BTK. 399−417.

Veszelszki Ágnes 2012f: Digilekt in deutscher Sprache? In: Marlies Ockenfeld, Isabella Peters, Katrin Weller (Hrsg.): Social Media und Web Science. Das Web als Lebensraum. 2. DGI-Konferenz, 64. Jahrestagung der DGI (Düsseldorf, 22. bis 23. März 2012). Tagungen der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis, Band 16. Frankfurt am Main: Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis e. V. (DGI). 453−456.

Veszelszki Ágnes 2013a: Az infokommunikációs technológia hatása a nyelvre. In: Ollé János (szerk.): V. oktatás-informatikai konferencia. Tanulmánykötet. Budapest: ELTE PPK. 288−298.

Veszelszki Ágnes 2013b: Web 2.0, információelérés, taxonómia. Magyar Tudomány, 2013/4. 468–472.

Veszelszki Ágnes 2013c: Digilektus és netszótár. Irodalomismeret, 2013/1. 184–197.

Veszelszki Ágnes 2013d: Promiscuity of Images. Memes from an English-Hungarian Contrastive Perspective. In: Benedek, András − Nyíri, Kristóf (eds.): How To Do Things With Pictures: Skill, Practice, Performance (series Visual Learning, vol. 3). Frankfurt: Peter Lang. 115−127.

Veszelszki Ágnes 2013e: A digilektus hatása az írásbeli és a szóbeli kommunikációra egy kérdőíves vizsgálat alapján. In: Magyar Nyelvőr, 2013/3. 248–274.

Veszelszki Ágnes 2013f: Én-reprezentáció a Facebookon. In: E-nyelv Magazin, Facebook-nyelvészet szám.

Veszelszki Ágnes (szerk.) 2013g: A világhálóba keveredett ember. Hogyan változtatta meg az internet az Ön gondolkodását? Esszékötet. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. [a kötet Facebook-oldala]

Veszelszki Ágnes 2013h: Humor a digitális kommunikációban: az internetes mémek. In: Vargha Katalin, T. Litovkina Anna, Barta Zsuzsanna (szerk.): Sokszínű humor. A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai. Budapest: Tinta Könyvkiadó − ELTE Bölcsészettudományi Kar − Magyar Szemiotikai Társaság. 11−25.

Veszelszki Ágnes 2013i: A test vizuális reprezentációja a közösségi oldalakon. In: Balázs Géza (szerk.): A test szemiotikája. Testjelek a mindennapokban és a művészetben. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság. 162−178.

Veszelszki Ágnes 2013j: A digilektus hatása a dialóguslevelekre. In: Magyar Nyelv, 2013/4. 435–447.

Veszelszki Ágnes – Parapatics Andrea 2014: A részvételtől a részvétig. A halál megjelenése és gyászmunka a közösségi oldalakon. Magyar Nyelvőr 2014/2. (138) 179–198.

Veszelszki Ágnes 2014a: Information visualization: Infographics from a linguistic point of view. In: Benedek, András − Nyíri, Kristóf (eds.): The Power of the Image (series Visual Learning, vol. 4). Frankfurt: Peter Lang. 99−109. 

Veszelszki Ágnes 2014b: Közösségi oldalak nyelvi perspektívából. Facebook, Twitter & Co. In: Magyari Sára − Bartha Krisztina (szerk.): A nyelv közösségi perspektívája. Kolozsvár−Nagyvárad: Erdélyi Múzeum Egyesület − Partium Kiadó. 50−64. 

Veszelszki Ágnes 2014c: Információvizualizálás és nyelvészet – az infografikák példáján. In: Havas Ferenc − Horváth Katalin − Kugler Nóra − Vladár Zsuzsa (szerk.): Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 327−335. 

Veszelszki Ágnes 2014d: A közösségi oldalak hatása a fiatalok nyelvhasználatára. In: Gabos Erika (szerk.): A média hatása gyermekekre és fiatalokra VII. Balatonalmádi 2013. Kobak könyvsorozat. Budapest: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület. 379−383.

Veszelszki Ágnes 2015a: Megfontolások a digitális kommunikáció pragmatikai leírásához. In: Bárdosi Vilmos (szerk.): A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 239−250.

Veszelszki Ágnes 2015b: Érzelemkifejezési módok a digitális kommunikációban: emotikonok és reakciógif-ek. Magyar Nyelvőr 139/1: 74−85.

Veszelszki Ágnes 2015c: Konfliktuskezelés a közösségi médiában. Esettanulmány a Trollfoci vs. Notts County példáján. Médiakutató 2015/2: 39−51.

Veszelszki Ágnes 2015d: Emoticons vs. Reaction-Gifs. Non-Verbal Communication on the Internet from the Aspects of Visuality, Verbality and Time. In: Benedek, András − Nyíri, Kristóf (eds.): Beyond Words. Pictures, Parables, Paradoxes (series Visual Learning, vol. 5). Frankfurt: Peter Lang. 131−145.

Veszelszki Ágnes 2016a: Intergenerációs különbségek a digitális kommunikációban. Esettanulmány 65 év feletti nyelvhasználókkal. In: Balázs Géza − Veszelszki Ágnes (szerk.): Generációk nyelve. Tanulmánykötet. Budapest: Mai Magyar Nyelvi Tanszék − Inter − Magyar Szemiotikai Társaság, 233–248. 

Veszelszki Ágnes 2016b: A netnyelvészet terminológiai és kronológiai áttekintése. In: Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről, 2010-2015. Budapest: Inter, 56–73. 

Veszelszki Ágnes 2016c: A hashtag mint új frazeologizmus? In: Bárdosi Vilmos (szerk.): A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben. Budapest: Modern Filológiai Társaság – Tinta Könyvkiadó, 147–158.

Veszelszki Ágnes 2016d: #time, #truth, #tradition. An Image-text Relationship on Instagram: photo and hashtag. In: Benedek András − Veszelszki Ágnes (eds.): In the Beginning was the Image: The Omnipresence of Pictures: Time, Truth, Tradition. (Series Visual Learning 6.) Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften. 139−150.

Veszelszki, Ágnes − Parapatics, Andrea 2016: From Cooperation to Compassion: Death and Bereavement on Social Networking Websites. In: Knautz, Kathrin; Baran, Katsiaryna S. (eds.): Facets of Facebook: Use and Users. Series Knowledge & Information. Berlin−Boston: De Gruyter Mouton, 172−209.

Veszelszki, Ágnes 2017a: Digilect: The Impact of Infocommunication Technology on Language. Berlin−Boston: De Gruyter.

Veszelszki Ágnes 2017b: Netnyelvészet. Bevezetés az internet nyelvhasználatába. Budapest: L'Harmattan.

Veszelszki, Ágnes 2019: Do Online Motivational Messages Tell a Visual Story? In: András Benedek / Kristóf Nyíri (eds.): Vision Fulfilled. The Victory of the Pictorial Turn. Budapest: Hungarian Academy of Sciences / Budapest University of Technology and Economics. 215–226.

Van House, Nancy A. 2007: Flickr and public image-sharing: distant closeness and photo exhibition. In: Proceedings of the Conference on Human Factors in Computing Systems, San Jose, CA, USA. 2717–2722. Online: http://people.ischool.berkeley.edu/~vanhouse/VanHouseFlickrDistantCHI07.pdf [letöltve: 2012. 08. 12.]

Vincent, Jane – Fortunati, Leopoldina (eds.) 2009: Electronic emotion. The mediation of emotion via information and communication technologies. (Interdisciplinary Communication Studies, vol. 3. Colin B. Grant [series editor]). Oxford et al.: Peter Lang.

Vincent, Jane 2012: Mediating Emotions via Visual Communications. An Exploration of the Visual Presentation of Self via Mobile Phones. In: Nyíri Kristóf (szerk.): The Iconic Turn in Education. Visual Learning Vol. 2. Frankfurt am Main et al.: Peter Lang. 85−96.

Weller, Katrin – Meckel, Martin Sebastian − Stahl Matthias (eds) 2013. Social Media. Recherche Spezial 2013/1. Gesis Leibniz-Institut für Sozial-Wissenschaften. http://www.gesis.org/sowiport/fileadmin/user_upload/pdf_recherche_spezial/rs_13_01_socialmedia.pdf [kommentált bibliográfia]

Z. Karvalics, László 2007: Information Society – what is it exactly?
(The meaning, history and conceptual framework of an expression).
Coursebook.

 

Összegzés a Digital Humanities témakörben

 

 

[V. Á. letölthető munkáit lásd még a publikációknál, illetve az Academia.edu és a ResearchGate oldalon]

Módosítás dátuma: 2019. október 28. hétfő, 17:11
 

Keresés

Google-ajánlat